Toelichting gebruikte termen bij kerncijfers Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg

Totaal leveringsvorm zorg

Totaal gebruik van zorg, ontvangen via verschillende leveringsvormen.
 Zorg die onder de Wlz valt, kan aan personen als zorg in natura (zin) worden geleverd of bekostigd worden uit een persoonsgebonden budget (pgb).

Bij Wlz-zorg bestaat zin uit zorg met verblijf (zin verblijf), dit is zorg voor personen die verblijven in bijvoorbeeld een verpleeghuis of verzorgingshuis, een instelling voor gehandicapten of een instelling voor personen met langdurige psychische problemen. Vanaf 2020 wordt ook deeltijd verblijf (DTV) en Verkeerde beddagen (VKB) meegeteld onder zorg met verblijf. Daarnaast valt onder zin ook het volledig pakket thuis (zin vpt) en het modulair pakket thuis (zin mpt). Onder Wlz-zorg pgb valt Wlz-zorg die personen bekostigen uit een pgb.

Uitsluitend persoonsgebonden budget (pgb)

Uitsluitend gebruik van zorg die bekostigd wordt uit een persoonsgebonden budget (pgb).

Uitsluitend zorg in natura (zin)

Uitsluitend gebruik van zorg, geleverd als zorg in natura (zin). Dit betreft zorg geleverd door een zorgaanbieder waarmee het zorgkantoor afspraken heeft gemaakt.

Bij Wlz-zorg bestaat zin uit zorg met verblijf (zin verblijf), dit is zorg voor personen die verblijven in bijvoorbeeld een verpleeghuis of verzorgingshuis, een instelling voor gehandicapten of een instelling voor personen met langdurige psychische problemen. Daarnaast valt onder zin ook het volledig pakket thuis (zin vpt) en het modulair pakket thuis (zin mpt).

Zin verblijf

Gebruik van Wlz-zorg met verblijf, Dit is zorg in bijvoorbeeld een verpleeghuis of verzorgingshuis, een instelling voor gehandicapten of een instelling voor personen met langdurige psychische problemen.

Vanaf 2020 wordt bij Zin verblijf Zin deeltijdverblijf (DTV) meegeteld. DTV betreft gebruik van een combinatie van zorg thuis én in een instelling; cliënten verblijven per 14 dagen gemiddeld 7, 8 of 9 dagen in een instelling.
Vanaf 2020 wordt bij Zin verblijf ook Verkeerde beddagen (VKB) zonder andere Wlz-zorg meegeteld. VKB betreft het noodgedwongen verblijf in een instelling voor medisch specialistische zorg (zoals een ziekenhuis) na een opname in deze instelling, dat tot stand komt doordat er geen mogelijkheid is tot opname in een instelling die Wlz-zorg met verblijf biedt.
 

Zin volledig pakket thuis (vpt)

Gebruik van Wlz-zorg via een volledig pakket thuis. Personen krijgen thuis de zorg en dienstverlening (waaronder huishoudelijke verzorging en maaltijdvoorziening) die ze anders in een instelling zouden krijgen.

Zin modulair pakket thuis (mpt)

Gebruik van Wlz-zorg via een modulair pakket thuis. Personen kunnen kiezen om bepaalde delen (modules) van het zorgpakket als zorg in natura thuis geleverd te krijgen. Deze zorg kan uit de volgende onderdelen bestaan:
 verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding, Wlz-behandeling en vervoer naar behandeling en/of begeleiding.

Totaal combinatie mpt/pgb

Gebruik van zowel zorg met leveringsvorm modulair pakket thuis (mpt) als zorg met leveringsvorm persoonsgebonden budget (pgb)

Totaal Wlz

Totaal zorg gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit omvat zowel zorg geleverd als zorgzwaartepakket/zorgprofiel (zzp) als zorg waarvoor geen zzp bekend is.

Een zzp bevat een bepaalde soort en hoeveelheid zorg die een persoon kan ontvangen. De zorg betreft het hele pakket zorg, wonen en diensten dat nodig is omdat een persoon niet alles zelf kan.

Geen zorgzwaartepakket (zzp)

Zorg waarvoor geen zzp bekend is, komt onder andere voor in de volgende situaties:

  • Bij oude indicaties voor AWBZ-zorg is niet altijd een zzp bekend. Oude indicaties voor verblijf blijven rechtgevend voor de duur van de indicatie. Het ontbreken van het zzp bij de indicatie betekent dat het zzp ook ontbreekt bij gegevens over gebruik van zorg.
  • Bij gebruik van bijdrageplichtige Wlz-zorg in de vorm van kortdurend verblijf is geen zzp bekend.
  • Bij gebruik van zorg in de vorm van pgb voor Wlz-indiceerbaren."

Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV)

Zorg voor ouderen en chronisch zieken op basis van een zorgzwaartepakket/zorgprofiel (zzp) in de sector Verpleging en Verzorging (VV).

Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ)

Zorg voor personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap op basis van een zorgzwaartepakket/zorgprofiel (zzp) in de sector Gehandicaptenzorg (GHZ).

Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg

Zorg voor personen met psychische en/of psychiatrische problemen op basis van een zorgzwaartepakket/zorgprofiel (zzp) in de sector Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Alleen het deel van de GGZ dat gefinancierd wordt vanuit de Wlz/AWBZ is in de MLZ opgenomen. Dit wordt aangeduid als de langdurige GGZ.