Toelichting gebruikte termen bij kerncijfers Gebruik bijdrageplichtige Wmo-maatwerkvoorzieningen

Totaal

Het totaal aantal cliënten kan kleiner zijn dan de som van de aantallen cliënten bij de verschillende types.

Dit komt omdat cliënten zorg van meerdere types kunnen ontvangen en zij dan bij het totaal slechts één keer meetellen.

Een maatwerkvoorziening is ondersteuning binnen het kader van de Wmo-2015 geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de wensen, persoonskenmerken, mogelijkheden en behoeften van een individu waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd.

Gemeenten hebben de vrijheid om Wmo-zorg als algemene of als maatwerkvoorziening aan te bieden, en daar al dan niet een eigen bijdrage voor te vragen. Het CAK registreert alleen maatwerkvoorzieningen waarvoor een eigen bijdrage gevraagd wordt. De keuze van gemeenten heeft daardoor effect op de door het CAK geregistreerde zorg en de cijfers die daarop gebaseerd zijn. Hierdoor kan het deel van de daadwerkelijke hoeveelheid door gemeenten geleverde zorg en ondersteuning dat door deze tabel wordt beschreven per gemeente en periode verschillen.

Ondersteuning thuis

Deze groep bevat volgens de CAK-administratie de volgende zorgproducten:

 • Begeleiding
 • Dagbesteding
 • Overige groepsgerichte ondersteuning
 • Persoonlijke verzorging
 • Overige ondersteuning gericht op het individu of huishouden/gezin
 • Kortdurend Verblijf
 • Kortdurend Verblijf (overgangsrecht, tot 1 januari 2016)
 • Arrangementen
 • Overige maatwerkarrangementen

Een maatwerkvoorziening is ondersteuning binnen het kader van de Wmo-2015 geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de wensen, persoonskenmerken, mogelijkheden en behoeften van een individu.

Wmo-overgangsrecht is een regeling die waarborgt dat cliënten die vanuit de AWBZ zorg ontvingen, zorg blijven ontvangen. Dit geldt voor cliënten die op 31 december 2014 een doorlopende indicatie voor kortdurend verblijf hebben.

Personen die gebruik maken van meerdere zorgproducten binnen deze groep worden slechts één keer meegeteld.

Gemeenten hebben de vrijheid om Wmo-zorg als algemene of als maatwerkvoorziening aan te bieden, en daar al dan niet een eigen bijdrage voor te vragen. Het CAK registreert alleen maatwerkvoorzieningen waarvoor een eigen bijdrage gevraagd wordt. De keuze van gemeenten heeft daardoor effect op de door het CAK geregistreerde zorg en de cijfers die daarop gebaseerd zijn. Hierdoor kan het deel van de daadwerkelijke hoeveelheid door gemeenten geleverde zorg en ondersteuning dat door deze tabel wordt beschreven per gemeente en periode verschillen.

Hulp bij het huishouden

Deze groep bevat volgens de CAK-administratie de volgende zorgproducten:

 • Hulp bij Huishouden
 • Bruto/ netto pgb voor hulp bij het huishouden. Dit zijn alle pgb’s die betrekking hebben op Hulp bij het Huishouden.
 • Bruto/ netto pgb vergoeding Alfahulp. Dit zijn alle pgb’s die betrekking hebben op Alfahulp.
 • Bruto Overig. Dit zijn alle overige voorzieningen en producten, die niet in de andere categorieën in te delen zijn.

Een maatwerkvoorziening is ondersteuning binnen het kader van de Wmo-2015 geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de wensen, persoonskenmerken, mogelijkheden en behoeften van een individu.

Personen die gebruik maken van meerdere zorgproducten binnen deze groep worden slechts één keer meegeteld.

Gemeenten hebben de vrijheid om Wmo-zorg als algemene of als maatwerkvoorziening aan te bieden, en daar al dan niet een eigen bijdrage voor te vragen. Het CAK registreert alleen maatwerkvoorzieningen waarvoor een eigen bijdrage gevraagd wordt. De keuze van gemeenten heeft daardoor effect op de door het CAK geregistreerde zorg en de cijfers die daarop gebaseerd zijn. Hierdoor kan het deel van de daadwerkelijke hoeveelheid door gemeenten geleverde zorg en ondersteuning dat door deze tabel wordt beschreven per gemeente en periode verschillen.

Verblijf en opvang

Deze groep bevat volgens de CAK-administratie de volgende zorgproducten:

 • Beschermd wonen
 • Beschermd wonen overgangsrecht (tot 31 december 2019)
 • Opvang
 • Spoedopvang
 • Overige beschermd wonen en opvang

Een maatwerkvoorziening is ondersteuning binnen het kader van de Wmo-2015 geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de wensen, persoonskenmerken, mogelijkheden en behoeften van een individu.

Personen die gebruik maken van meerdere zorgproducten binnen deze groep worden slechts één keer meegeteld.

Maatschappelijke opvang wordt niet door het CAK geregistreerd. Dit komt doordat (eventuele) eigen bijdragen voor dit type verblijf niet door het CAK wordt vastgesteld en geïnd.

Wmo-overgangsrecht is een regeling die waarborgt dat cliënten die vanuit de AWBZ zorg ontvingen, zorg blijven ontvangen. Dit geldt voor cliënten die op 31 december 2014 een doorlopende indicatie voor beschermd wonen hebben.

Gemeenten hebben de vrijheid om Wmo-zorg als algemene of als maatwerkvoorziening aan te bieden, en daar al dan niet een eigen bijdrage voor te vragen. Het CAK registreert alleen maatwerkvoorzieningen waarvoor een eigen bijdrage gevraagd wordt. De keuze van gemeenten heeft daardoor effect op de door het CAK geregistreerde zorg en de cijfers die daarop gebaseerd zijn. Hierdoor kan het deel van de daadwerkelijke hoeveelheid door gemeenten geleverde zorg en ondersteuning dat door deze tabel wordt beschreven per gemeente en periode verschillen.

Hulpmiddelen en diensten

Deze groep bevat volgens de CAK-administratie de volgende zorgproducten:

 • Bruto vervoer. Dit zijn hulpmiddelen en voorzieningen die betrekking hebben op vervoer, zoals bijvoorbeeld een scootmobiel, driewielfiets, gehandicapten parkeerkaart, autoaanpassing of vervoerskosten.
 • Bruto wonen. Dit zijn hulpmiddelen en voorzieningen die betrekking hebben op wonen, zoals bijvoorbeeld een traplift, douchestoel, badlift of drempelhulp.
 • Bruto Verhuiskosten. Dit zijn alle soorten van verhuiskostenvergoeding.
 • Bruto of netto eigen aandeel. Dit zijn alle voorzieningen, hulpmiddelen en verstrekkingen waarover een eigen aandeel is verschuldigd aan de gemeente. Het wordt meestal toegepast bij een grote woningaanpassing.
 • Woondiensten
 • Woonvoorzieningen
 • Vervoersdiensten
 • Vervoersvoorzieningen
 • Overige hulpmiddelen

Een maatwerkvoorziening is ondersteuning binnen het kader van de Wmo-2015 geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de wensen, persoonskenmerken, mogelijkheden en behoeften van een individu.

Personen die gebruik maken van meerdere zorgproducten binnen deze groep worden slechts één keer meegeteld.

Gemeenten hebben de vrijheid om Wmo-zorg als algemene of als maatwerkvoorziening aan te bieden, en daar al dan niet een eigen bijdrage voor te vragen. Het CAK registreert alleen maatwerkvoorzieningen waarvoor een eigen bijdrage gevraagd wordt. De keuze van gemeenten heeft daardoor effect op de door het CAK geregistreerde zorg en de cijfers die daarop gebaseerd zijn. Hierdoor kan het deel van de daadwerkelijke hoeveelheid door gemeenten geleverde zorg en ondersteuning dat door deze tabel wordt beschreven per gemeente en periode verschillen.

Totaal leveringsvorm zorg

Totaal gebruik van zorg, ontvangen via verschillende leveringsvormen.

Maatwerkvoorzieningen die onder de Wmo vallen, kunnen aan personen als zorg in natura (zin) worden geleverd of bekostigd worden uit een persoonsgebonden budget (pgb).

Onder de Wmo-2015 bestaat zin uit zorg thuis en zorg met verblijf. Zorg thuis omvat zorg, hulpmiddelen en/of voorzieningen die personen thuis ontvangen. Onder Wmo pgb vallen hulpmiddelen en voorzieningen die personen bekostigen uit een pgb. Wmo-zorg met verblijf wordt uitsluitend als zin geregistreerd.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Totaal gebruik van zorg die bekostigd wordt uit een pgb.

Onder de Wmo-2015 betreffen dit hulpmiddelen en voorzieningen. Onder Persoonsgebonden budget (pgb) vallen ook personen die naast pgb tevens zorg in natura (zin) hebben ontvangen.

Personen waarvoor meerdere zorgproducten vanuit een pgb worden gefinancierd, worden slechts één keer meegeteld.

Totaal zorg in natura (zin)

Totaal gebruik van zorg in het kader van de Wmo-2015, geleverd als zin.

Dit betreft zorg geleverd door een zorgaanbieder waarmee de gemeente afspraken heeft gemaakt. Onder de Wmo-2015 bestaat zin uit zorg thuis en zorg met verblijf. Onder Totaal zorg in natura (zin) vallen ook personen die naast zin tevens zorg uit een persoonsgebonden budget (pgb) hebben ontvangen.

Personen die meerdere zorgproducten als zorg in natura ontvangen, worden slechts één keer meegeteld.