Gebruik Wlz-zorg in natura

Deze pagina bevat cijfers over het aantal personen dat gebruik maakt van zorg in natura, voor zover deze gefinancierd wordt uit de Wlz. Het betreft cijfers over het gebruik van Wlz-zorg in natura van de volledige bevolking, inclusief personen jonger dan 18 jaar.

Peildatum jaar is de tweede vrijdag van november;

Gebruik Wlz-zorg in natura naar leveringsvorm, personen op peildatum
2015** 2016** 2017**
Totaal zorg in natura (zin) 247 860 244 190 242 820
Zin verblijf 208 375 205 415 201 490
Zin volledig pakket thuis (vpt) 7 765 8 935 10 490
Zin modulair pakket thuis (mpt) 31 355 29 555 30 550

Gebruik Wlz-zorg in natura naar leveringsvorm, personen op peildatum

Totaal zorg in natura (zin)

Totaal gebruik van zorg, geleverd als zin. Dit betreft zorg geleverd door een zorgaanbieder waarmee het zorgkantoor afspraken heeft gemaakt.
Bij Wlz-zorg bestaat zin uit zorg met verblijf (zin verblijf), dit is zorg voor personen die verblijven in bijvoorbeeld een verpleeghuis of verzorgingshuis, een instelling voor gehandicapten of een instelling voor personen met langdurige psychische problemen. Daarnaast valt onder zin ook het volledig pakket thuis (zin vpt) en het modulair pakket thuis (zin mpt).
Onder Totaal zorg in natura (zin) vallen ook personen die naast zin tevens zorg uit een persoonsgebonden budget (pgb) hebben ontvangen.

Zin verblijf

Gebruik van Wlz-zorg met verblijf. Dit is zorg in bijvoorbeeld een verpleeghuis of verzorgingshuis, een instelling voor gehandicapten of een instelling voor personen met langdurige psychische problemen.

Zin verblijf met behandeling

Gebruik van Wlz-zorg met verblijf inclusief behandeling. Dit is zorg in bijvoorbeeld een verpleeghuis of verzorgingshuis, een instelling voor gehandicapten of een instelling voor personen met langdurige psychische problemen.

Zin verblijf zonder behandeling

Gebruik van Wlz-zorg met verblijf exclusief behandeling. Dit is zorg in bijvoorbeeld een verpleeghuis of verzorgingshuis, een instelling voor gehandicapten of een instelling voor personen met langdurige psychische problemen.

Zin volledig pakket thuis (vpt)

Gebruik van Wlz-zorg via een volledig pakket thuis. Personen krijgen thuis de zorg en dienstverlening (waaronder huishoudelijke verzorging en maaltijdvoorziening) die ze anders in een instelling zouden krijgen.

Zin modulair pakket thuis (mpt)

Gebruik van Wlz-zorg via een modulair pakket thuis. Personen kunnen kiezen om bepaalde delen (modules) van het zorgpakket als zorg in natura thuis geleverd te krijgen. Deze zorg kan uit de volgende onderdelen bestaan:
verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding, Wlz-behandeling en vervoer naar behandeling en/of begeleiding.

Leveringsvorm onbekend

De leveringsvorm van deze zorg is onbekend. Dit komt voor bij prestaties die gedeclareerd zijn als zorg in natura onder de Wet langdurige zorg, maar die niet toegewezen kunnen worden aan een leveringsvorm of logischerwijs niet in te delen zijn. Het gaat hier om een restcategorie. Hierin komen onder andere de volgende categorieën voor: dagactiviteiten, vervoerskosten, andere nevenprestaties zoals toeslagen, opslagen, kapitaallasten, meerzorg en zorgprestaties van experimenten, zoals ERAI.

2015**

Nader voorlopige cijfers

2016**

Nader voorlopige cijfers

2017**

Nader voorlopige cijfers

In onderstaande tabel is zorg in natura met verblijf uitgesplitst naar sector volgens het zorgzwaartepakket.

Gebruik Wlz-zorg in natura met verblijf naar sector, personen op peildatum
2015** 2016** 2017**
Totaal Wlz 208 375 205 415 201 490
Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV) 126 620 124 640 121 700
Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ) 73 930 73 605 72 960
Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg 6 475 5 615 5 155

Gebruik Wlz-zorg in natura met verblijf naar sector, personen op peildatum

Totaal Wlz

Totaal zorg gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit omvat zowel zorg geleverd als zorgzwaartepakket/zorgprofiel (zzp) als zorg waarvoor geen zzp bekend is.

Een zzp bevat een bepaalde soort en hoeveelheid zorg die een persoon kan ontvangen. De zorg betreft het hele pakket zorg, wonen en diensten dat nodig is omdat een persoon niet alles zelf kan.

Totaal zzp Verpleging en verzorging (VV)

Zorg voor ouderen en chronisch zieken op basis van een zorgzwaartepakket/zorgprofiel (zzp) in de sector Verpleging en Verzorging (VV).

zzp 1 VV Beschut wonen met enige bege..

Zorgzwaartepakket (zzp) 1 Verpleging en verzorging (VV) Beschut wonen met enige begeleiding

Deze cliëntgroep heeft enige begeleiding nodig in een beschutte woonomgeving.

zzp 2 VV Beschut wonen met begeleidin..

Zorgzwaartepakket (zzp) 2 Verpleging en verzorging (VV) Beschut wonen met begeleiding en verzorging

Deze cliëntgroep heeft vanwege vooral somatische problematiek dagelijks behoefte aan begeleiding en verzorging in een beschutte woonomgeving.

zzp 3 VV Beschut wonen met begeleidin..

Zorgzwaartepakket (zzp) 3 Verpleging en verzorging (VV) Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging

Deze cliëntgroep heeft vanwege omvangrijke somatische problematiek behoefte aan begeleiding en vooral ook intensieve verzorging, in een beschutte woonomgeving.

zzp 4 VV Beschut wonen met intensieve..

Zorgzwaartepakket (zzp) 4 Verpleging en verzorging (VV) Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging

Deze cliëntgroep heeft intensieve begeleiding nodig, gecombineerd met uitgebreide verzorging in een beschutte omgeving. De reden hiervoor kan verschillend zijn.

zzp 5 VV Beschermd wonen met intensie..

Zorgzwaartepakket (zzp) 5 Verpleging en verzorging (VV) Beschermd wonen met intensieve dementiezorg

Deze cliëntgroep heeft vanwege ernstige dementiële problematiek behoefte aan intensieve begeleiding en intensieve verzorging in een beschermende woonomgeving. De cliënten zijn (bijna) geheel zorgafhankelijk.

zzp 6 VV Beschermd wonen met intensie..

Zorgzwaartepakket (zzp) 6 Verpleging en verzorging (VV) Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

Deze cliëntgroep heeft vanwege ernstige somatische beperkingen op veel momenten van de dag behoefte aan begeleiding, intensieve verzorging en verpleging in een beschermende woonomgeving.

zzp 7 VV Beschermd wonen met zeer int..

Zorgzwaartepakket (zzp) 7 Verpleging en verzorging (VV) Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

Deze cliëntgroep heeft op grond van een chronische ziekte specifieke begeleiding nodig in combinatie met zeer intensieve verzorging en verpleging in een beschermende woonomgeving.

zzp 8 VV Beschermd wonen met zeer int..

Zorgzwaartepakket (zzp) 8 Verpleging en verzorging (VV) Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging

Deze cliëntgroep heeft op grond van een ernstige somatische aandoening behoefte aan specifieke en zeer intensieve verzorging en verpleging in combinatie met begeleiding in een beschermende woonomgeving.

zzp 9b VV Herstelgerichte behandeling..

Zorgzwaartepakket (zzp) 9b Verpleging en verzorging (VV) Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging

Bij deze cliëntgroep heeft medisch-specialistische diagnostiek/interventie plaatsgevonden waarbij doorgaans sprake is geweest van een opname. In aansluiting op de interventie is behoefte aan herstelgerichte behandeling die aanvullende integrale en multidisciplinaire aanpak vereist. Herstel tot het niveau van functioneren van vóór de acute aandoening wordt nagestreefd.

Per 1 januari 2012 wordt er onderscheid gemaakt tussen 9a VV en 9b VV. 9a VV is gericht op geriatrische revalidatiezorg en 9b VV omvat herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging. Vanaf 2013 valt de geriatrische revalidatiezorg (9a VV) onder de Zorgverzekeringswet.

zzp 10 VV Beschermd verblijf met inte..

Zorgzwaartepakket (zzp) 10 Verpleging en verzorging (VV) Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg

Deze cliëntgroep verblijft kortdurend (doorgaans niet langer dan drie maanden) in een situatie van beschermd verblijf in verband met een naderend overlijden.

Totaal zzp Gehandicaptenzorg (GHZ)

Zorg voor personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap op basis van een zorgzwaartepakket/zorgprofiel (zzp) in de sector Gehandicaptenzorg (GHZ).

zzp 1 VG Wonen met enige begeleiding..

Zorgzwaartepakket (zzp) 1 Verstandelijk gehandicapten (VG) Wonen met enige begeleiding

Deze cliëntgroep functioneert sociaal redelijk zelfstandig. De cliënten zijn zich bewust van de verstandelijke handicap en van de gevolgen daarvan voor het sociaal functioneren.

zzp 2 VG Wonen met begeleiding..

Zorgzwaartepakket (zzp) 2 Verstandelijk gehandicapten (VG) Wonen met begeleiding

Deze cliëntgroep functioneert sociaal beperkt zelfstandig. De cliënten zijn zich onvoldoende bewust van de verstandelijke handicap waardoor er op sociaal-emotioneel gebied problemen kunnen ontstaan. In de vaste vertrouwde omgeving kan de cliënt zich oriënteren.

zzp 3 VG Wonen met begeleiding en ver..

Zorgzwaartepakket (zzp) 3 Verstandelijk gehandicapten (VG) Wonen met begeleiding en verzorging

Deze cliëntgroep functioneert sociaal beperkt zelfstandig. De cliënten wordt een veilige en vertrouwde leef- en werkwoonomgeving geboden. Het tijdsbesef is beperkt. De ondersteuning is gericht op het stimuleren van de zelfredzaamheid bij het uitvoeren van taken en op regievoering over het eigen leven.

zzp 4 VG Wonen met begeleiding en int..

Zorgzwaartepakket (zzp) 4 Verstandelijk gehandicapten (VG) Wonen met begeleiding en intensieve verzorging

De cliënten functioneren, vanwege een verstandelijke handicap, sociaal zeer beperkt zelfstandig. Deelname aan het maatschappelijk leven is slechts met begeleiding mogelijk. Een belangrijk doel van de begeleiding is het bieden van een veilige en vertrouwde leef- en werkwoonomgeving.

zzp 5 VG Wonen met intensieve begelei..

Zorgzwaartepakket (zzp) 5 Verstandelijk gehandicapten (VG) Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

Deze cliëntgroep functioneert, vanwege een verstandelijke handicap, sociaal niet zelfstandig en is continu begeleidingsbehoeftig. Deelname aan het maatschappelijk leven is slechts met individuele begeleiding mogelijk. De begeleiding heeft een structuurverlenend karakter, met een duidelijke dagindeling, vaste leefregels en strikte afspraken. Daarnaast is er aandacht voor het ontwikkelen van sociale en praktische vaardigheden.

Vanaf 1 januari 2011 is zzp 5 VG opgesplitst in een zzp 5 VG en 8 VG. Voor mobiele, meervoudig gehandicapte cliënten is zzp 5 VG aangepast. Voor niet mobiele en volledig zorgafhankelijke, meervoudig gehandicapte cliënten is een nieuw zzp opgesteld: 8 VG. Bestaande indicatiebesluiten met zzp 5 VG zijn niet omgezet in zzp 8 VG.

zzp 6 VG Wonen met intensieve begelei..

Zorgzwaartepakket (zzp) 6 Verstandelijk gehandicapten (VG) Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering

Deze cliëntgroep functioneert, vanwege een verstandelijke handicap gecombineerd met gedragsproblematiek en/of psychiatrische problematiek, sociaal (zeer) beperkt zelfstandig en is intensief begeleidingsbehoeftig. De begeleiding is vaak individueel en structuur biedend, gericht op veiligheid en er worden grenzen gesteld door anderen. Er is sprake van een voorspelbare invulling van de dag en van vaste leefregels. Veiligheidsrisico's voor de begeleiders zijn beperkt.

zzp 7 VG (Besloten) wonen met zeer in..

Zorgzwaartepakket (zzp) 7 Verstandelijk gehandicapten (VG) (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering

Deze cliëntgroep functioneert, vanwege een verstandelijke handicap gecombineerd met gedrags- en/of psychiatrische problematiek, sociaal beperkt of nauwelijks zelfstandig en is intensief begeleidingsbehoeftig. De cliënten hebben permanent structuur, veiligheid en bescherming nodig. De begeleiding is vaak individueel en structuur biedend, waarbij de nadruk ligt op voorspelbaarheid van de invulling van de dag en vaste leefregels. Er is sprake van risicovol gedrag, maatschappelijk probleemgedrag en cliënten zijn vaak zelf niet gemotiveerd voor behandeling. In verband met veiligheidsrisico's zijn doorgaans meerdere begeleiders tegelijkertijd aanwezig.

zzp 8 VG Wonen met begeleiding en vol..

Zorgzwaartepakket (zzp) 8 Verstandelijk gehandicapten (VG) Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging

Deze cliëntgroep functioneert, vanwege een verstandelijke handicap, sociaal niet zelfstandig en is continu begeleidingsbehoeftig. De cliënten hebben daarnaast lichamelijke beperkingen waarvoor volledige verzorging en soms verpleging noodzakelijk is. Deelname aan het maatschappelijk leven is slechts met individuele begeleiding mogelijk. De begeleiding heeft een structuurverlenend karakter, met een duidelijke dagindeling.

Vanaf 1 januari 2011 is zzp 5 VG opgesplitst in een zzp 5 VG en 8 VG. Voor mobiele, meervoudig gehandicapte cliënten is zzp 5 VG aangepast. Voor niet mobiele en volledig zorgafhankelijke, meervoudig gehandicapte cliënten is een nieuw zzp opgesteld: 8 VG. Bestaande indicatiebesluiten met zzp 5 VG zijn niet omgezet in zzp 8 VG.

zzp 1 LVG Wonen met enige behandeling..

Zorgzwaartepakket (zzp) 1 Licht verstandelijk gehandicapten (LVG) Wonen met enige behandeling en begeleiding

De cliënt verblijft gedurende een afgebakende periode in een omgeving waar huisvesting, huishoudelijke ondersteuning en begeleiding met een behandelend karakter wordt geboden. Er is sprake van een duidelijk omschreven behandelklimaat. De cliënt wordt behandeld aan de hand van een voor de cliënt vastgesteld behandelplan. De cliënt wordt voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk leven/wonen.

zzp 2 LVG Wonen met behandeling en be..

Zorgzwaartepakket (zzp) 2 Licht verstandelijk gehandicapten (LVG) Wonen met behandeling en begeleiding

De cliënt verblijft gedurende een afgebakende periode in een omgeving waar huisvesting, huishoudelijke ondersteuning en begeleiding met een behandelend karakter wordt geboden. Er is sprake van een duidelijk omschreven behandelklimaat, dat zich uit kan strekken tot alle leefklimaten. De cliënt wordt behandeld aan de hand van een voor de cliënt vastgesteld behandelplan dat zich richt op het leren van sociale vaardigheden, het aanleren van praktische vaardigheden, het verbeteren van de vrijetijdsbesteding, het ontwikkelen en aanleren van emotionele vaardigheden, versterken van motorische ontwikkeling, versterking van autonomie, verbetering van het sociale netwerk en seksuele opvoeding. Tevens spelen bij kinderen in de behandeling diverse opvoedingsaspecten een rol.

zzp 3 LVG Wonen met intensieve behand..

Zorgzwaartepakket (zzp) 3 Licht verstandelijk gehandicapten (LVG) Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep

De cliënt verblijft gedurende een afgebakende periode in een omgeving waar huisvesting, huishoudelijke ondersteuning en begeleiding met een behandelend karakter wordt geboden. Er is sprake van een duidelijk omschreven behandelklimaat, dat zich uitstrekt tot alle leefsferen. De cliënt wordt behandeld aan de hand van een voor de cliënt vastgesteld behandelplan dat zich richt op het leren van sociale vaardigheden, het aanleren van praktische vaardigheden, het verbeteren van vrijetijdsbesteding, het ontwikkelen en aanleren van emotionele vaardigheden, versterken van motorische ontwikkeling, versterking van autonomie, verbetering van het sociale netwerk en seksuele opvoeding. In verband met specifieke problematiek is verblijf binnen een kleine overzichtelijke groep en intensieve betrokkenheid vereist.

zzp 4 LVG Wonen met zeer intensieve b..

Zorgzwaartepakket (zzp) 4 Licht verstandelijk gehandicapten (LVG) Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding

De cliënt verblijft gedurende een afgebakende periode in een omgeving waar alle leefsferen, te weten het wonen, school en/of dagbesteding en de vrije tijd op elkaar zijn afgestemd en waar vanuit de voorziening ondersteuning in de andere leefsferen plaats vindt. Tevens wordt huishoudelijke ondersteuning geboden. Er is sprake van een duidelijk omschreven behandelklimaat, waarin permanente beveiliging mogelijk is en de bewegingsruimte enige tijd beperkt kan worden. De cliënt wordt behandeld aan de hand van een voor de cliënt vastgesteld behandelplan dat zich richt op het leren van sociale vaardigheden, het aanleren van praktische vaardigheden, het verbeteren van de vrijetijdsbesteding, het ontwikkelen en aanleren van emotionele vaardigheden, versterken van motorische ontwikkeling, versterking van autonomie, verbetering van het sociale netwerk en seksuele opvoeding. In verband met specifieke problematiek is verblijf binnen een kleine overzichtelijke groep en intensieve betrokkenheid vereist.

zzp 5 LVG Besloten wonen met zeer int..

Zorgzwaartepakket (zzp) 5 Licht verstandelijk gehandicapten (LVG) Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding

De cliënt verblijft gedurende een afgebakende periode in een besloten omgeving, waar alle leefsferen, te weten het wonen, school en/of dagbesteding en de vrije tijd op elkaar zijn afgestemd en waar vanuit de voorziening ondersteuning in de andere leefsferen plaats vindt. Er is sprake van een duidelijk omschreven behandelklimaat, waarin permanente beveiliging aanwezig is. De cliënt wordt behandeld aan de hand van een voor de cliënt vastgesteld behandelplan dat zich richt op het leren van sociale vaardigheden, het aanleren van praktische vaardigheden, het verbeteren van de vrijetijdsbesteding, het ontwikkelen en aanleren van emotionele vaardigheden, versterken van motorische ontwikkeling, versterking van autonomie, verbetering van het sociale netwerk en seksuele opvoeding. In verband met specifieke problematiek is verblijf binnen een kleine overzichtelijke groep en intensieve betrokkenheid vereist in een besloten omgeving. Een fysiek beschermende omgeving is mede noodzakelijk door voortdurend dreigende conflicten met de omgeving.

zzp 1 SGLVG Behandeling in een SGLVG ..

Zorgzwaartepakket (zzp) Sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapten (SGLVG) Behandeling in een SGLVG behandelcentrum

Het verblijf van de cliënten op de SGLVG behandelafdeling wordt gekenmerkt door een geïntegreerd aanbod van wonen, school/werk en vrije tijd en een therapeutisch milieu. De begeleiding en behandeling zijn multidisciplinair en integraal: alle betrokkenen werken volgens het behandelplan van de cliënt. De dagelijkse begeleiding omvat onderzoek en observatie in de dagelijkse situatie, individuele begeleidingsgesprekken/therapieën en in de behandelfase tevens praktijkgerichte vorming.

zzp 1 LG Wonen met enige begeleiding..

Zorgzwaartepakket (zzp) 1 Lichamelijk gehandicapt (LG) Wonen met enige begeleiding en enige verzorging

Cliënten zijn licht lichamelijk gehandicapt, functioneren sociaal grotendeels zelfstandig binnen een bepaalde structuur en hebben een goed besef van tijd, plaats en persoon.

zzp 2 LG Wonen met begeleiding en eni..

Zorgzwaartepakket (zzp) 2 Lichamelijk gehandicapt (LG) Wonen met begeleiding en enige verzorging

Cliënten zijn matig lichamelijk gehandicapt en functioneren sociaal beperkt zelfstandig binnen een afgesproken vaste structuur. De cliënt moet op een eenduidige manier worden benaderd.

zzp 3 LG Wonen met enige begeleiding ..

Zorgzwaartepakket (zzp) 3 Lichamelijk gehandicapt (LG) Wonen met enige begeleiding en verzorging

Cliënten zijn ernstig lichamelijk gehandicapt en functioneren sociaal grotendeels zelfstandig binnen een bepaalde structuur.

zzp 4 LG Wonen met begeleiding en ver..

Zorgzwaartepakket (zzp) 4 Lichamelijk gehandicapt (LG) Wonen met begeleiding en verzorging

Cliënten zijn ernstig lichamelijk gehandicapt en functioneren sociaal beperkt zelfstandig binnen een afgesproken vaste structuur. De cliënt moet op een eenduidige manier worden benaderd.

zzp 5 LG Wonen met begeleiding en int..

Zorgzwaartepakket (zzp) 5 Lichamelijk gehandicapt (LG) Wonen met begeleiding en intensieve verzorging

Cliënten zijn zeer ernstig lichamelijk gehandicapt en functioneren sociaal grotendeels zelfstandig binnen een bepaalde structuur.

zzp 6 LG Wonen met intensieve begelei..

Zorgzwaartepakket (zzp) 6 Lichamelijk gehandicapt (LG) Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

Cliënten zijn zeer ernstig lichamelijk gehandicapt en functioneren sociaal beperkt zelfstandig binnen een afgesproken vaste structuur. De cliënt moet op een eenduidige manier worden benaderd.

zzp 7 LG Wonen met zeer intensieve be..

Zorgzwaartepakket (zzp) 7 Lichamelijk gehandicapt (LG) Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging

Cliënten zijn zeer ernstig lichamelijk gehandicapt en functioneren sociaal zeer beperkt zelfstandig. De cliënt moet op een eenduidige manier worden benaderd.

zzp 1 ZG visueel Wonen met enige bege..

Zorgzwaartepakket (zzp) 1 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) visueel Wonen met enige begeleiding en enige verzorging

De cliënten zijn visueel gehandicapt en hebben een beperkte andere problematiek.

zzp 2 ZG visueel Wonen met begeleidin..

Zorgzwaartepakket (zzp) 2 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) visueel Wonen met begeleiding en enige verzorging

De cliënten zijn visueel gehandicapt en hebben matige andere problematiek.

zzp 3 ZG visueel Wonen met intensieve..

Zorgzwaartepakket (zzp) 3 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) visueel Wonen met intensieve begeleiding en verzorging

De cliënten zijn visueel gehandicapt en hebben ernstige andere problematiek.

zzp 4 ZG visueel Wonen met intensieve..

Zorgzwaartepakket (zzp) 4 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) visueel Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

De cliënten zijn visueel gehandicapt en hebben een ernstige meervoudige problematiek.

zzp 5 ZG visueel Wonen met zeer inten..

Zorgzwaartepakket (zzp) 5 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) visueel Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging

De cliënten zijn visueel gehandicapt en hebben zeer ernstige meervoudige problematiek. Dit kan zowel een sterke begeleidingsbehoefte in combinatie met intensieve verzorging zijn (groep A), als ook intensieve begeleiding in combinatie met intensieve gedragsregulering (groep B).

zzp 1 ZG auditief Wonen met begeleidi..

Zorgzwaartepakket (zzp) 1 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) auditief Wonen met begeleiding en enige verzorging

De cliënten zijn auditief en/of communicatief gehandicapt, met eventueel andere problematiek.

zzp 2 ZG auditief Wonen met intensiev..

Zorgzwaartepakket (zzp) 2 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) auditief Wonen met intensieve begeleiding en verzorging

De cliënten zijn auditief en/of communicatief gehandicapt en hebben beperkte meervoudige problematiek.

zzp 3 ZG auditief Wonen met intensiev..

Zorgzwaartepakket (zzp) 3 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) auditief Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

De cliënten zijn auditief en/of communicatief gehandicapt en hebben een ernstige meervoudige problematiek.

zzp 4 ZG auditief Wonen met intensiev..

Zorgzwaartepakket (zzp) 4 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) auditief Wonen met intensieve begeleiding en enige verzorging.

De cliënten zijn auditief en/of communicatief gehandicapt. Er is sprake van bijkomende problematiek.

Totaal zzp Geestelijke gezondheidszorg

Zorg voor personen met psychische en/of psychiatrische problemen op basis van een zorgzwaartepakket/zorgprofiel (zzp) in de sector Geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Alleen het deel van de GGZ dat gefinancierd wordt vanuit de Wlz/AWBZ is in de MLZ opgenomen. Dit wordt aangeduid als de langdurige GGZ.

zzp 1B GGZ Voortgezet verblijf met be..

Zorgzwaartepakket (zzp) 1B Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Voortgezet verblijf met begeleiding (B-groep)

Deze cliëntgroep heeft vanwege een psychiatrische aandoening een vorm van behandeling nodig die het verblijf in een instelling noodzakelijk maakt. Daarnaast is, in een veilige en weinig eisende verblijfsomgeving, begeleiding en vooral bescherming en stabiliteit nodig.

zzp 2B GGZ Voortgezet verblijf met st..

Zorgzwaartepakket (zzp) 2B Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Voortgezet verblijf met structuur en uitgebreide begeleiding (B-groep)

Deze cliëntgroep heeft vanwege een psychiatrische aandoening een vorm van behandeling nodig die het verblijf in een instelling noodzakelijk maakt. Daarnaast is er continu begeleiding nodig. De cliënten hebben een verblijfsomgeving nodig waar structuur, stabiliteit, bescherming en veiligheid geboden wordt, waarin toezicht wordt gehouden en weinig eisen worden gesteld.

zzp 3B GGZ Voortgezet verblijf met in..

Zorgzwaartepakket (zzp) 3B Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding (B-groep)

Deze cliëntgroep heeft vanwege een psychiatrische aandoening een vorm van behandeling nodig die het verblijf in een instelling noodzakelijk maakt. Daarnaast is er continu intensieve begeleiding nodig. De cliënten hebben een veilige, weinig eisende en prikkelarme verblijfsomgeving nodig die bescherming, stabiliteit en structuur biedt.

zzp 4B GGZ Voortgezet verblijf met in..

Zorgzwaartepakket (zzp) 4B Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging (B-groep)

Deze cliëntgroep heeft vanwege een ernstige psychiatrische aandoening een vorm van behandeling nodig die het verblijf in een instelling noodzakelijk maakt. Daarnaast is intensieve begeleiding plus verzorging vanwege (somatische) gezondheidsproblemen nodig. De cliënten hebben een structuur en toezicht biedende beschermende verblijfsomgeving nodig.

zzp 5B GGZ Voortgezet verblijf met in..

Zorgzwaartepakket (zzp) 5B Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en gedragsregulering (B-groep)

Deze cliëntgroep heeft vanwege een ernstige psychiatrische aandoening intensieve behandeling nodig die het verblijf in een instelling noodzakelijk maakt. Daarnaast is intensieve begeleiding en structurering nodig. De verblijfsomgeving moet structuur, veiligheid en bescherming bieden.

zzp 6B GGZ Voortgezet verblijf met in..

Zorgzwaartepakket (zzp) 6B Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging (B-groep)

Deze cliëntgroep heeft vanwege een ernstige psychiatrische aandoening intensieve behandeling nodig die het verblijf in een instelling noodzakelijk maakt. Daarnaast is er, in combinatie met een somatische aandoening, een lichamelijke handicap of verstandelijke beperking, intensieve begeleiding en zorg nodig. De verblijfsomgeving moet structuur, veiligheid en bescherming bieden en aangepast zijn aan de beperkingen van de cliënten.

zzp 7B GGZ Beveiligd voortgezet verbl..

Zorgzwaartepakket (zzp) 7B Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding (B-groep)

Deze cliëntgroep heeft vanwege een zeer ernstige psychiatrische aandoening zeer intensieve behandeling nodig die het verblijf in een instelling noodzakelijk maakt. Daarnaast is zeer intensieve begeleiding nodig met intensieve verzorging, een buitengewoon gestructureerd klimaat en grote mate van beveiliging en bescherming. De verblijfsomgeving moet hier op zijn afgestemd. Er is een specifieke bouwkundige setting en specifiek beveiligingsklimaat nodig.

Overige prestaties

Prestaties die gedeclareerd zijn als zorg in natura onder de Wet langdurige zorg, maar niet toegewezen konden worden of logischerwijs niet in te delen zijn. Het gaat hier dus om een restcategorie.
Hierin komen onder andere de volgende categorieën voor:
- dagactiviteiten
- vervoerskosten
- andere nevenprestaties zoals toeslagen, opslagen, kapitaallasten, meerzorg
- zorgprestaties vanuit sommige experimenten, zoals ERAI.

Partnerverblijf

Verblijfscomponent niet-geïndiceerde partner: De partner van een persoon met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking, of met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap die recht heeft op zorg en in een instelling verblijft, heeft recht op verblijf in dezelfde instelling. De partner heeft dit recht om mee te verhuizen zonder dat hij zelf een Wlz-indicatie heeft. De partner behoudt dit recht om te verblijven in die instelling ook na het overlijden van de geïndiceerde partner dan wel na het vertrek van de geïndiceerde partner naar een andere instelling.

Crisisopvang VV

Crisisopvang of spoedzorg is bedoeld voor mensen die zelfstandig wonen, maar plotseling (medische) zorg of opvang nodig hebben (waarbij de situatie binnen een of twee dagen onhoudbaar zal zijn). Ook kan het worden ingezet voor mensen die na een ziekenhuisopname uit het ziekenhuis ontslagen worden, maar nog niet naar huis kunnen. Het gaat hier om crisisopvang in de sector Verpleging en Verzorging (VV).

Crisisopvang GHZ

Crisisopvang of spoedzorg is bedoeld voor mensen die zelfstandig wonen, maar plotseling (medische) zorg of opvang nodig hebben (waarbij de situatie binnen een of twee dagen onhoudbaar zal zijn). Ook kan het worden ingezet voor mensen die na een ziekenhuisopname uit het ziekenhuis ontslagen worden, maar nog niet naar huis kunnen. Het gaat hier om crisisopvang in de sector Gehandicaptenzorg (GHZ) en meer specifiek de sector Verstandelijk Gehandicapt (VG) en Licht Verstandelijk Gehandicapt (LVG).

Totaal zorgvorm

Personen kunnen gebruik maken van meerdere zorgvormen.

Zorgvorm: Begeleiding individueel

Hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Het gaat hier om individuele begeleiding, en het kan gaan om ondersteunende begeleiding of activerende begeleiding.

Op 1 januari 2009 is de AWBZ gedeeltelijk veranderd. De zorgvormen ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding zijn toen gecombineerd tot één zorgvorm begeleiding. In de oude situatie was naast zelfredzaamheid ook participatie een doelstelling.
Vanaf medio 2010 is de zorgvorm begeleiding eigen bijdrageplichtig, vanaf verslagjaar 2011 wordt gepubliceerd over de zorgvorm begeleiding.
Onder de AWBZ was begeleiding (individueel en in groepsverband) een ondersteunende of activerende zorgvorm die zonder zorg zonder verblijf viel. Vanaf 2015 valt begeleiding onder de Wlz. Het is vanaf dan onderdeel van het pakket aan zorg en ondersteuning dat een persoon nodig heeft.

Zorgvorm: Begeleiding groep

Hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Het gaat hier om begeleiding in groepsverband, en het kan gaan om ondersteunende begeleiding of activerende begeleiding.

Op 1 januari 2009 is de AWBZ gedeeltelijk veranderd. De zorgvormen ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding zijn toen gecombineerd tot één zorgvorm begeleiding. In de oude situatie was naast zelfredzaamheid ook participatie een doelstelling.
Vanaf medio 2010 is de zorgvorm begeleiding eigen bijdrageplichtig, vanaf verslagjaar 2011 wordt gepubliceerd over de zorgvorm begeleiding.
Onder de AWBZ was begeleiding (individueel en in groepsverband) een ondersteunende of activerende zorgvorm die zonder zorg zonder verblijf viel. Vanaf 2015 valt begeleiding onder de Wlz. Het is vanaf dan onderdeel van het pakket aan zorg en ondersteuning dat een persoon nodig heeft.

Zorgvorm: Behandeling individueel

Activiteiten die gericht zijn op herstel of verbetering van een aandoening of op verbetering van vaardigheden of gedrag. Het gaat hier om individuele behandeling.

Zorgvorm: Behandeling groep

Activiteiten die gericht zijn op herstel of verbetering van een aandoening of op verbetering van vaardigheden of gedrag. Het gaat hier om behandeling in groepsverband.

Zorgvorm: Persoonlijke verzorging

Hulp bij het wassen en aankleden, hulp bij het eten en drinken, het aanbrengen van prothesen en het doen van oefeningen. Ook de zorg die in directe relatie staat tot de persoonlijke verzorging behoort tot deze zorgvorm, zoals het opmaken van het bed tijdens het wassen van een bedlegerige cliënt en het stimuleren van de zelfredzaamheid.

Zorgvorm: Verpleging

Verpleegkundige handelingen in opdracht van een arts en het aanleren van deze verpleegkundige handelingen aan de cliënt zelf of zijn verzorger. Het gaat hier bijvoorbeeld om wondverzorging, het toedienen van medicijnen en het geven van injecties.

Zorgvorm: Kort verblijf

Logeren in een instelling gedurende maximaal drie etmalen per week. Kort verblijf gaat samen met de zorgvormen begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging.

Het doel van kortdurend verblijf is het ontlasten van degene die gewoonlijk de zorg in de thuissituatie verleent. Kortdurend verblijf is niet bedoeld om het normale dagelijkse toezicht van ouders op kinderen over te nemen.

Zorgvorm: Huishoudelijke verzorging

Huishoudelijke werkzaamheden zoals stof afnemen, afwassen, opruimen en maaltijdbereiding.

2015**

Nader voorlopige cijfers

2016**

Nader voorlopige cijfers

2017**

Nader voorlopige cijfers

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de cijfers verder uitsplitsen naar leveringsvorm, zorgzwaartepakket of zorgvorm, leeftijd, regio, geslacht.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Korte onderzoeksbeschrijving Gebruik Wlz-zorg in natura.

Bron: Vektis.