Toelichting gebruikte termen bij kerncijfers Gebruik Zvw

Wijkverpleging totaal

Wijkverpleging is bedoeld voor mensen die thuis verzorging of verpleging nodig hebben. Wijkverpleging is sinds 1 januari 2015 een aanspraak binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). Tot 2015 viel wijkverpleging onder de AWBZ (functies verpleging en persoonlijke verzorging).

Persoonsgebonden budget (pgb)

Totaal gebruik van zorg die bekostigd wordt uit een pgb.

Totaal zorg in natura (zin)

Totaal gebruik van zorg, geleverd als zin. Dit betreft zorg geleverd door een zorgaanbieder waarmee het zorgkantoor of de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt. Bij Wlz-zorg bestaat zin uit zorg in een instelling (zin instelling), dit is zorg voor personen die verblijven in bijvoorbeeld een verpleeghuis of verzorgingshuis, een instelling voor gehandicapten of een instelling voor personen met langdurige psychische problemen. Daarnaast valt onder Wlz-zorg zin ook het volledig pakket thuis (zin vpt) en het modulair pakket thuis (zin mpt). Bij Zvw-Wijkverpleging kan zorg geleverd worden als zin of personen bekostigen de zorg uit een pgb.

Persoonlijke verzorging totaal

Hulp bij het wassen en aankleden, hulp bij het eten en drinken, het aanbrengen van prothesen, het doen van oefeningen en het toedienen van medicijnen zijn voorbeelden van persoonlijke verzorging. Ook de zorg die in directe relatie staat tot de persoonlijke verzorging behoort tot deze functie, zoals het opmaken van het bed tijdens het wassen van een bedlegerige cliënt.

Verpleging totaal

Verpleegkundige handelingen in opdracht van een arts en het aanleren van deze verpleegkundige handelingen aan de cliënt zelf of zijn verzorger. Het gaat hier bijvoorbeeld om wondverzorging, het toedienen van medicijnen en het geven van injecties.

Wijkverpleging integrale prestatie

Zvw-persoonlijke verzorging en/of verpleging op integraal tarief.

Overige wijkverpleging totaal

Hieronder vallen zorgprestaties die vallen onder Zvw-wijkverpleging, maar niet onder te verdelen zijn in de categorieën 'persoonlijke verzorging' of 'verpleging' . Dit zijn onder meer prestaties die zowel verpleging als verzorging kunnen zijn en de prestatie 'advies, instructie en voorlichting'.

Personen in jaar (gebruik zorg zintuiglijk gehandicapten)

Totaal gebruik van zorg voor zintuiglijk gehandicapten (zg). Dit betreft zorg voor personen met een visuele of auditieve beperking of personen met een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis.

Personen op peildatum (gebruik zorg zintuiglijk gehandicapten)

Totaal gebruik van zorg voor zintuiglijk gehandicapten (zg). Dit betreft zorg voor personen met een visuele of auditieve beperking of personen met een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis.

Personen in jaar (gebruik eerstelijnsverblijf)

Totaal gebruik van eerstelijnsverblijf. Dit betreft medisch noodzakelijk kortdurend verblijf in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, waarbij 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid aanwezig is, al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg.

Personen op peildatum (gebruik eerstelijnsverblijf)

Totaal gebruik van eerstelijnsverblijf. Dit betreft medisch noodzakelijk kortdurend verblijf in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, waarbij 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid aanwezig is, al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg.