Gebruik Zvw

Deze pagina bevat cijfers over het aantal personen dat gebruik maakt van Zvw-wijkverpleging, Zvw-zorg voor zintuiglijk gehandicapten en Zvw-eerstelijnsverblijf. Voor de wijkverpleging wordt er een uitsplitsing gemaakt naar zorg- en leveringsvorm. Zorg voor zintuiglijk gehandicapten en eerstelijnsverblijf wordt niet verder uitgesplitst.

Peildatum jaar is de tweede vrijdag van november.

Personen met gebruik wijkverpleging naar zorgvorm en leveringsvorm
Jaar 2015 2015 2016 2016 2017* 2017*
  in jaar op peildatum in jaar op peildatum in jaar op peildatum
Wijkverpleging totaal, waaronder: 511 910 228 200 540 890 239 255 557 005 227 040
- Persoonsgebonden budget (pgb) 26 755 15 300 20 690 14 105 19 715 15 055
- Totaal zorg in natura (zin) 501 990 213 620 530 310 225 895 546 175 212 810
Persoonlijke verzorging totaal, waaronder: 391 940 199 175 335 570 176 975 80 300 42 125
- Persoonsgebonden budget (pgb) 18 705 10 355 14 220 9 985 13 175 10 440
- Totaal zorg in natura (zin) 375 355 188 900 322 815 167 140 67 625 31 735
Verpleging totaal, waaronder: 384 250 93 635 365 315 84 860 83 675 23 955
- Persoonsgebonden budget (pgb) 5 145 2 865 4 785 3 240 4 670 3 460
- Totaal zorg in natura (zin) 379 925 90 810 361 415 81 715 79 330 20 530
Wijkverpleging integrale prestatie     90 860 31 205 474 940 175 375
Overige wijkverpleging totaal, waaronder: 117 330 11 085 104 785 10 345 34 260 6 410
- Persoonsgebonden budget (pgb) 9 735 4 635 7 110 3 865 6 855 4 250
- Totaal zorg in natura (zin) 112 730 6 560 100 060 6 520 29 340 2 185

Toelichtingen bij de labels die gebruikt zijn in de tabel "Personen met gebruik wijkverpleging naar zorgvorm en leveringsvorm"

2017*

Voorlopige cijfers

2017*

Voorlopige cijfers

Wijkverpleging totaal, waaronder:

Wijkverpleging is bedoeld voor mensen die thuis verzorging of verpleging nodig hebben. Wijkverpleging is sinds 1 januari 2015 een aanspraak binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw). Tot 2015 viel wijkverpleging onder de AWBZ (functies verpleging en persoonlijke verzorging).

- Persoonsgebonden budget (pgb)

Totaal gebruik van zorg die bekostigd wordt uit een pgb.

- Totaal zorg in natura (zin)

Totaal gebruik van zorg, geleverd als zin. Dit betreft zorg geleverd door een zorgaanbieder waarmee het zorgkantoor of de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt. Bij Wlz-zorg bestaat zin uit zorg in een instelling (zin instelling), dit is zorg voor personen die verblijven in bijvoorbeeld een verpleeghuis of verzorgingshuis, een instelling voor gehandicapten of een instelling voor personen met langdurige psychische problemen. Daarnaast valt onder Wlz-zorg zin ook het volledig pakket thuis (zin vpt) en het modulair pakket thuis (zin mpt). Bij Zvw-Wijkverpleging kan zorg geleverd worden als zin of personen bekostigen de zorg uit een pgb.

Persoonlijke verzorging totaal, waaronder:

Hulp bij het wassen en aankleden, hulp bij het eten en drinken, het aanbrengen van prothesen, het doen van oefeningen en het toedienen van medicijnen zijn voorbeelden van persoonlijke verzorging. Ook de zorg die in directe relatie staat tot de persoonlijke verzorging behoort tot deze functie, zoals het opmaken van het bed tijdens het wassen van een bedlegerige cliënt.

- Persoonsgebonden budget (pgb)

Totaal gebruik van zorg die bekostigd wordt uit een pgb.

- Totaal zorg in natura (zin)

Totaal gebruik van zorg, geleverd als zin. Dit betreft zorg geleverd door een zorgaanbieder waarmee het zorgkantoor of de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt. Bij Wlz-zorg bestaat zin uit zorg in een instelling (zin instelling), dit is zorg voor personen die verblijven in bijvoorbeeld een verpleeghuis of verzorgingshuis, een instelling voor gehandicapten of een instelling voor personen met langdurige psychische problemen. Daarnaast valt onder Wlz-zorg zin ook het volledig pakket thuis (zin vpt) en het modulair pakket thuis (zin mpt). Bij Zvw-Wijkverpleging kan zorg geleverd worden als zin of personen bekostigen de zorg uit een pgb.

Verpleging totaal, waaronder:

Verpleegkundige handelingen in opdracht van een arts en het aanleren van deze verpleegkundige handelingen aan de cliënt zelf of zijn verzorger. Het gaat hier bijvoorbeeld om wondverzorging, het toedienen van medicijnen en het geven van injecties.

- Persoonsgebonden budget (pgb)

Totaal gebruik van zorg die bekostigd wordt uit een pgb.

- Totaal zorg in natura (zin)

Totaal gebruik van zorg, geleverd als zin. Dit betreft zorg geleverd door een zorgaanbieder waarmee het zorgkantoor of de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt. Bij Wlz-zorg bestaat zin uit zorg in een instelling (zin instelling), dit is zorg voor personen die verblijven in bijvoorbeeld een verpleeghuis of verzorgingshuis, een instelling voor gehandicapten of een instelling voor personen met langdurige psychische problemen. Daarnaast valt onder Wlz-zorg zin ook het volledig pakket thuis (zin vpt) en het modulair pakket thuis (zin mpt). Bij Zvw-Wijkverpleging kan zorg geleverd worden als zin of personen bekostigen de zorg uit een pgb.

Wijkverpleging integrale prestatie

Zvw-persoonlijke verzorging en/of verpleging op integraal tarief.

Overige wijkverpleging totaal, waaronder:

Hieronder vallen zorgprestaties die vallen onder Zvw-wijkverpleging, maar niet onder te verdelen zijn in de categorieën 'persoonlijke verzorging' of 'verpleging' . Dit zijn onder meer prestaties die zowel verpleging als verzorging kunnen zijn en de prestatie 'advies, instructie en voorlichting'.

- Persoonsgebonden budget (pgb)

Totaal gebruik van zorg die bekostigd wordt uit een pgb.

- Totaal zorg in natura (zin)

Totaal gebruik van zorg, geleverd als zin. Dit betreft zorg geleverd door een zorgaanbieder waarmee het zorgkantoor of de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt. Bij Wlz-zorg bestaat zin uit zorg in een instelling (zin instelling), dit is zorg voor personen die verblijven in bijvoorbeeld een verpleeghuis of verzorgingshuis, een instelling voor gehandicapten of een instelling voor personen met langdurige psychische problemen. Daarnaast valt onder Wlz-zorg zin ook het volledig pakket thuis (zin vpt) en het modulair pakket thuis (zin mpt). Bij Zvw-Wijkverpleging kan zorg geleverd worden als zin of personen bekostigen de zorg uit een pgb.

Meer jaarcijfers over personen met gebruik van Zvw-wijkverpleging zijn te vinden in deze tabel op StatLine. Daarin kunnen uitsplitsingen worden gemaakt naar zorgvorm, leveringsvorm en de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en huishouden.

Ook in deze tabel op MLZ StatLine zijn meer jaarcijfers te vinden over personen met gebruik van Zvw-wijkverpleging; hierin worden de cijfers over wijkverpleging uitgesplitst naar zorgvorm, leveringsvorm en de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en regio.

In beide MLZ StatLinetabellen zijn ook gegevens over de zorgomvang en de gemiddelde uitgaven per persoon beschikbaar.

Personen met gebruik zorg zintuiglijk gehandicapten
Jaar 2015 2016 2017*
Personen in jaar 33 355 32 565 30 650
Personen op peildatum 4 515 3 195 2 170

Toelichtingen bij de labels die gebruikt zijn in de tabel "Personen met gebruik zorg zintuiglijk gehandicapten"

2017*

Voorlopige cijfers

Personen in jaar

Totaal gebruik van zorg voor zintuiglijk gehandicapten (zg). Dit betreft zorg voor personen met een visuele of auditieve beperking of personen met een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis.

Personen op peildatum

Totaal gebruik van zorg voor zintuiglijk gehandicapten (zg). Dit betreft zorg voor personen met een visuele of auditieve beperking of personen met een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis.

Meer jaarcijfers over personen met gebruik van Zvw-zorg voor zintuiglijk gehandicapten zijn te vinden in deze tabel op MLZ StatLine. Daarin kunnen uitsplitsingen worden gemaakt naar zorg naar beperking en de achtergrondkenmerken geslacht en leeftijd. In dezelfde MLZ StatLinetabel zijn ook gegevens over de zorgomvang en de gemiddelde uitgaven per persoon beschikbaar.

Personen met gebruik eerstelijnsverblijf
Jaar 2017*
Personen in jaar 33 165
Personen op peildatum 3 635

Toelichtingen bij de labels die gebruikt zijn in de tabel "Personen met gebruik eerstelijnsverblijf"

2017*

Voorlopige cijfers

Personen in jaar

Totaal gebruik van eerstelijnsverblijf. Dit betreft medisch noodzakelijk kortdurend verblijf in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, waarbij 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid aanwezig is, al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg.

Personen op peildatum

Totaal gebruik van eerstelijnsverblijf. Dit betreft medisch noodzakelijk kortdurend verblijf in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, waarbij 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid aanwezig is, al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg.

Meer jaarcijfers over personen met gebruik van Zvw-eerstelijnsverblijf zijn te vinden in deze tabel op MLZ StatLine. Daarin kunnen uitsplitsingen worden gemaakt naar zorgprestatie en de achtergrondkenmerken geslacht en leeftijd. In dezelfde MLZ StatLinetabel zijn ook gegevens over de zorgomvang en de gemiddelde uitgaven per persoon beschikbaar.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Gebruik Zvw-wijkverpleging en –zg; declaraties en Gebruik Zvw-eerstelijnsverblijf.

Bron: Vektis