Aantal Wlz-indiceerbaren met en zonder toegang tot Wlz op 1 maart 2017, en zorg naar leveringsvorm in november 2016

Voor de doelpopulatie, personen die Wlz-indiceerbaar zijn, wordt nagegaan of zij al dan niet op 1 maart 2017 een Wlz-zorgprofiel hadden.

Van de personen die een zorgprofiel hebben, wordt nagegaan of zij in november 2016 zorg ontvingen in de vorm van een toegekend  pgb, mpt, vpt of zorg in een instelling.

Kortdurend verblijf valt onder mpt. Zorg die onder een subsidieregeling valt is buiten beschouwing gelaten.