Personen onder de 21 jaar naar zorgvraag, soort onderwijs, en leeftijd op 1 oktober 2017

Voor de populaties worden gegevens over onderwijsinschrijvingen aangekoppeld.

De populaties worden uitgesplitst naar leeftijd en naar type onderwijs (speciaal, regulier, geen onderwijsinschrijving).

Het speciaal onderwijs wordt verder uitgesplitst naar cluster:

  • Cluster 1: visuele beperkingen.
  • Cluster 2: auditieve en communicatieve beperkingen.
  • Cluster 3: lichamelijke en verstandelijke beperkingen.
  • Cluster 4: ernstige ontwikkelingsstoornissen.
  • Onbepaald: cluster 3 of 4.

Sinds de invoering van het passend onderwijs in 2014/'15 kunnen cluster 3 en 4 niet meer worden onderscheiden. Onderwijsinschrijvingen met een onbekend cluster op peildatum zijn waar mogelijk aangevuld met het cluster van de bijbehorende onderwijsinschrijvingen uit 2013.

Let op: Van dit maatwerk is een update beschikbaar met peidlatum 1 oktober 2019. De update van tabel 1 t/m 5 uit dit maatwerk is te vinden in "Personen onder de 21 jaar naar zorgvraag, soort onderwijs, en leeftijd op 1 oktober 2019". De update van tabel 6 t/m 13 is te vinden in "Personen onder de 21 jaar naar zorgvraag, soort onderwijs en leeftijd op 1 oktober 2019, vervolg".