Uitgaven persoonsgebonden budget

Deze pagina bevat cijfers over de kosten van persoonsgebonden budgetten (pgb) voor langdurige zorg, voor zover deze zorg gefinancierd wordt uit de AWBZ (tot 2015) en ten laste van de Wlz (vanaf 2015).

Vanaf 2015 wordt de langdurige zorg voor een deel gefinancierd uit de Wlz. Een deel van de langdurige zorg wordt vanaf 2015 gefinancierd uit andere wetten: de Wmo 2015, Zvw en de Jeugdwet. De uitgaven aan pgb's die hier gepresenteerd worden vanaf 2015 betreffen alleen de zorg die onder de Wlz valt.

De tabel bevat twee soorten gegevens over de uitgaven aan pgb’s: het toegekende en het bestede bedrag. Het toegekende bedrag is het totale bedrag dat in een jaar door zorgkantoren aan personen is toegekend en dat maximaal beschikbaar is voor het zelf inkopen van AWBZ/Wlz-zorg. Het bestede bedrag is het totale bedrag dat in een jaar door budgethouders (vanuit hun toegekende pgb) feitelijk besteed is aan AWBZ/Wlz-zorg.

Uitgaven persoonsgebonden budget, euro x 1000 in jaar
Jaar 2013 2014 2015 2016 2017
Toegekend pgb 2 755 000 2 746 131 1 394 541 1 784 924 1 999 849
Besteed pgb 2 414 866 2 410 681 1 273 918 1 566 220 1 752 707

Toelichtingen bij de labels die gebruikt zijn in de tabel "Uitgaven persoonsgebonden budget, euro x 1000 in jaar"

Toegekend pgb

Geldbedrag (persoonsgebonden budget) dat een cliënt krijgt toegekend door het zorgkantoor voor het zelf inkopen van langdurige zorg ten laste van de AWBZ/Wlz.

Besteed pgb

Geldbedrag dat door een budgethouder vanuit het toegekende persoonsgebonden budget feitelijk besteed is aan langdurige zorg ten laste van de AWBZ/Wlz, inclusief verrekeningen met oude jaren.

De cijfers staan ook in deze tabel op MLZ StatLine. Daarin kunt u de cijfers niet verder uitsplitsen.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Gebruik en uitgaven persoonsgebonden budget AWBZ- en Wlz-zorg.

Bron: Zorginstituut Nederland (tot 2015 zowel toegekend als besteed pgb, daarna enkel besteed pgb) en Nederlandse Zorgautoriteit (vanaf 2015 toegekend pgb).