Wmo en jeugdwet; gemeentelijke baten en lasten

Deze pagina bevat cijfers over de baten en lasten van gemeenten voor de functies (beleidsterreinen) die activiteiten omvatten zoals beschreven in de Wmo 2015 en Jeugdwet. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie.

De nieuwe begrotingscijfers worden in het eerste kwartaal van het begrotingsjaar geplaatst. De voorlopige cijfers op basis van gemeenterekeningen (realisaties) worden vijf kwartalen na afloop van de verslagperiode gepubliceerd.

Met ingang van 2015 hebben de gemeenten een groot aantal taken op het gebied van de Wmo en Jeugdwet erbij gekregen. Om dit zo goed mogelijk verantwoord te krijgen zijn vanaf 2015 een aantal gemeentelijke functies met betrekking tot Jeugd en Wmo komen te vervallen en vervangen door nieuwe functies. Vanaf 2017 is de indeling van gemeentelijke taakvelden gewijzigd. Hieronder volgen de cijfers over de gemeentelijke taakvelden vanaf 2017.

Wmo en Jeugdwet; gemeentelijke baten en lasten, Totaal Nederland, mln euro in jaar 
Jaar 2017* 2017* 2018* 2018* 2019*
cijfer op basis van realisaties of begrotingen Begroting Realisatie Begroting Realisatie Begroting
Baten          
Algemene voorzieningen incl. wijkteams 168 248 160 . 174
Maatwerkvoorziening (WMO) 42 46 37 . 31
Maatwerkdienstverlening 18+ 285 249 250 . 196
Maatwerkdienstverlening 18- 98 80 63 . 78
Geëscaleerde zorg 18+ 88 129 123 . 161
Geëscaleerde zorg 18- 17 19 8 . 10
Lasten          
Algemene voorzieningen incl. wijkteams 2 874 2 903 2 913 . 3 001
Maatwerkvoorziening (WMO) 606 623 614 . 652
Maatwerkdienstverlening 18+ 2 781 2 834 2 835 . 2 934
Maatwerkdienstverlening 18- 2 798 3 349 2 904 . 3 257
Geëscaleerde zorg 18+ 2 036 2 094 2 144 . 2 335
Geëscaleerde zorg 18- 534 586 580 . 631

Toelichtingen bij de labels die gebruikt zijn in de tabel "Wmo en Jeugdwet; gemeentelijke baten en lasten, Totaal Nederland, mln euro in jaar "

2017*

Voorlopige cijfers

2017*

Voorlopige cijfers

2018*

Voorlopige cijfers

2018*

Voorlopige cijfers

2019*

Voorlopige cijfers

Algemene voorzieningen incl. wijkteams

De afbakening van dit onderwerp komt overeen met de volgende Iv3-taakveld(en):

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie:

 • ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg;
 • sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw;
 • preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ);
 • buurt- en clubhuizen;
 • collectief aanvullend vervoer;
 • toegankelijkheid voorzieningen (inclusie);
 • kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen;
 • noodopvang vluchtelingen;
 • vreemdelingen.

6.2 Wijkteams

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening):

 • voorlichting;
 • advisering;
 • cliëntondersteuning;
 • toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen;
 • preventie;
 • vroegsignalering.

Maatwerkvoorziening (WMO)

Maatwerkvoorziening (Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO))

De afbakening van dit onderwerp komt overeen met de volgende Iv3-taakveld(en):

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden:

 • huisautomatisering (domotica);
 • woningaanpassingen;
 • hulpmiddelen;
 • overige voorzieningen gehandicapten;
 • eigen bijdragen.

Maatwerkdienstverlening 18+

Maatwerkdienstverlening 18+ De afbakening van dit onderwerp komt overeen met de volgende Iv3-taakveld(en):

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking:

 • individuele begeleiding;
 • huishoudelijke verzorging;
 • respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers;
 • individueel vervoer;
 • financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke beperking, een psychische of psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten;
 • schuldhulpverlening;
 • PGB WMO;
 • eigen bijdragen.

Maatwerkdienstverlening 18-

De afbakening van dit onderwerp komt overeen met de volgende Iv3-taakveld(en):

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen:

 • begeleiding 18-, jeugd- en opvoedhulp;
 • jeugd-GGZ;
 • jeugdzorg aan verstandelijk beperkten;
 • Vervoer (18-);
 • PGB Jeugd;
 • persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-;
 • jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp).

Geëscaleerde zorg 18+

De afbakening van dit onderwerp komt overeen met de volgende Iv3-taakveld(en):

6.81 Geëscaleerde zorg18+

Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven:

 • vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis);
 • beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen;
 • inloopfunctie GGZ;
 • maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving;
 • WMO maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang.

Geëscaleerde zorg 18-

De afbakening van dit onderwerp komt overeen met de volgende Iv3-taakveld(en):

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerk dienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven:

 • kinderbeschermingsmaatregelen, aanpak kindermishandeling;
 • jeugdreclassering;
 • opvang (18-);
 • vrouwenopvang/huiselijk geweld (18-);
 • beschermd wonen (18-);
 • programma's rond verslaving (18-);
 • PGB jeugd;
 • individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening;
 • ouderbijdragen.

Algemene voorzieningen incl. wijkteams

De afbakening van dit onderwerp komt overeen met de volgende Iv3-taakveld(en):

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie:

 • ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg;
 • sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw;
 • preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ);
 • buurt- en clubhuizen;
 • collectief aanvullend vervoer;
 • toegankelijkheid voorzieningen (inclusie);
 • kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen;
 • noodopvang vluchtelingen;
 • vreemdelingen.

6.2 Wijkteams

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening):

 • voorlichting;
 • advisering;
 • cliëntondersteuning;
 • toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen;
 • preventie;
 • vroegsignalering.

Maatwerkvoorziening (WMO)

Maatwerkvoorziening (Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO))

De afbakening van dit onderwerp komt overeen met de volgende Iv3-taakveld(en):

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden:

 • huisautomatisering (domotica);
 • woningaanpassingen;
 • hulpmiddelen;
 • overige voorzieningen gehandicapten;
 • eigen bijdragen.

Maatwerkdienstverlening 18+

Maatwerkdienstverlening 18+ De afbakening van dit onderwerp komt overeen met de volgende Iv3-taakveld(en):

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking:

 • individuele begeleiding;
 • huishoudelijke verzorging;
 • respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers;
 • individueel vervoer;
 • financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke beperking, een psychische of psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten;
 • schuldhulpverlening;
 • PGB WMO;
 • eigen bijdragen.

Maatwerkdienstverlening 18-

De afbakening van dit onderwerp komt overeen met de volgende Iv3-taakveld(en):

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen:

 • begeleiding 18-, jeugd- en opvoedhulp;
 • jeugd-GGZ;
 • jeugdzorg aan verstandelijk beperkten;
 • Vervoer (18-);
 • PGB Jeugd;
 • persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-;
 • jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp).

Geëscaleerde zorg 18+

De afbakening van dit onderwerp komt overeen met de volgende Iv3-taakveld(en):

6.81 Geëscaleerde zorg18+

Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven:

 • vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis);
 • beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen;
 • inloopfunctie GGZ;
 • maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving;
 • WMO maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang.

Geëscaleerde zorg 18-

De afbakening van dit onderwerp komt overeen met de volgende Iv3-taakveld(en):

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerk dienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven:

 • kinderbeschermingsmaatregelen, aanpak kindermishandeling;
 • jeugdreclassering;
 • opvang (18-);
 • vrouwenopvang/huiselijk geweld (18-);
 • beschermd wonen (18-);
 • programma's rond verslaving (18-);
 • PGB jeugd;
 • individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening;
 • ouderbijdragen.

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de gemeentelijke baten/lasten voor de jaren vanaf 2017 van de huidige Wmo 2015 en Jeugdwet verder uitsplitsen naar regio en grootteklasse. In deze tabel is naast de uitsplitsing naar ‘baten’ en ‘lasten’ ook het ‘saldo’ weergegeven.

Cijfers over gemeentelijke baten en lasten per regio en per gemeente voor de activiteiten beschreven in de Wmo over 2009-2016 zijn te vinden in de stopgezette MLZ-tabellen:

Zie voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Wmo; gemeentelijke baten en lasten.

Bron: Gemeenten (Informatie voor derden)