Toelichting gebruikte termen bij kerncijfers Wmo en jeugdwet; gemeentelijke baten en lasten

Algemene voorzieningen incl. wijkteams

De afbakening van dit onderwerp komt overeen met de volgende Iv3-taakveld(en):

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie:

 • ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg;
 • sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw;
 • preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ);
 • buurt- en clubhuizen;
 • collectief aanvullend vervoer;
 • toegankelijkheid voorzieningen (inclusie);
 • kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen;
 • noodopvang vluchtelingen;
 • vreemdelingen.

6.2 Wijkteams

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening):

 • voorlichting;
 • advisering;
 • cliëntondersteuning;
 • toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen;
 • preventie;
 • vroegsignalering.

Maatwerkvoorziening (WMO)

Maatwerkvoorziening (Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO))

De afbakening van dit onderwerp komt overeen met de volgende Iv3-taakveld(en):

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden:

 • huisautomatisering (domotica);
 • woningaanpassingen;
 • hulpmiddelen;
 • overige voorzieningen gehandicapten;
 • eigen bijdragen.

Maatwerkdienstverlening 18+

Maatwerkdienstverlening 18+ De afbakening van dit onderwerp komt overeen met de volgende Iv3-taakveld(en):

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking:

 • individuele begeleiding;
 • huishoudelijke verzorging;
 • respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers;
 • individueel vervoer;
 • financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke beperking, een psychische of psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten;
 • schuldhulpverlening;
 • PGB WMO;
 • eigen bijdragen.

Maatwerkdienstverlening 18-

De afbakening van dit onderwerp komt overeen met de volgende Iv3-taakveld(en):

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen:

 • begeleiding 18-, jeugd- en opvoedhulp;
 • jeugd-GGZ;
 • jeugdzorg aan verstandelijk beperkten;
 • Vervoer (18-);
 • PGB Jeugd;
 • persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-;
 • jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp).

Geëscaleerde zorg 18+

De afbakening van dit onderwerp komt overeen met de volgende Iv3-taakveld(en):

6.81 Geëscaleerde zorg18+

Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven:

 • vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis);
 • beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen;
 • inloopfunctie GGZ;
 • maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving;
 • WMO maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang.

Geëscaleerde zorg 18-

De afbakening van dit onderwerp komt overeen met de volgende Iv3-taakveld(en):

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerk dienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven:

 • kinderbeschermingsmaatregelen, aanpak kindermishandeling;
 • jeugdreclassering;
 • opvang (18-);
 • vrouwenopvang/huiselijk geweld (18-);
 • beschermd wonen (18-);
 • programma's rond verslaving (18-);
 • PGB jeugd;
 • individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening;
 • ouderbijdragen.