Toelichting gebruikte termen bij kerncijfers Zvw-wijkverpleging en behandeling zg; uitgaven en volume

Wijkverpleging totaal

Wijkverpleging is bedoeld voor mensen die thuis verzorging of verpleging nodig hebben: ouderen, mensen met een chronische ziekte of een lichamelijke handicap. Wijkverpleging is er ook voor mensen die net uit het ziekenhuis komen en nog verzorging of verpleging thuis nodig hebben en voor mensen die in hun laatste levensfase zijn. Ook de intensieve zorg aan kinderen valt onder de wijkverpleging. Bij verzorging gaat het om hulp bij de algemene dagelijkse verrichtingen, zoals wassen en aankleden, maar ook om het toedienen van medicijnen. Verpleging heeft betrekking op het verrichten van verpleegkundige handelingen zoals wondverzorging. Huishoudelijke hulp en begeleiding - gericht op activiteiten die de zelfredzaamheid van cliënten bevorderen, behouden of compenseren - maken geen deel uit van de wijkverpleging, maar vallen vanaf 2007 respectievelijk 2015 onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); ze zijn daarmee het domein van de gemeente. Cliënten kunnen wijkverpleging ontvangen in de vorm van 'zorg in natura' of als persoonsgebonden budget (pgb). Bij zorg in natura wordt de hulp geleverd door bijvoorbeeld thuiszorginstellingen, bij een pgb ontvangt de cliënt het budget en koopt zelf de hulp in. Naast de aan cliënten toewijsbare zorg heeft wijkverpleging ook betrekking op niet toewijsbare, wijkgerichte activiteiten, zoals de deelname van wijkverpleegkundigen aan sociale wijkteams, preventie en afstemming met de eerstelijnszorg/huisarts. Wijkverpleging is sinds 1 januari 2015 een aanspraak binnen de Zorgverzekeringswet en maakt (dus) deel uit van het basispakket. Tot 2015 viel wijkverpleging onder de AWBZ (functies verpleging en persoonlijke verzorging).

Verpleging

Verpleging heeft betrekking op het verrichten van verpleegkundige handelingen zoals wondverzorging.

Verzorging

Bij verzorging gaat het om hulp bij de algemene dagelijkse verrichtingen, zoals wassen en aankleden, maar ook om het toedienen van medicijnen.

PGB

Persoonsgebonden budget. Geldbedrag waarmee de cliënt zelf zorg ten laste van de Zvw kan inkopen of inhuren. De cliënt kiest hiermee zelf een zorgaanbieder. De cliënt aan wie een pgb is toegekend wordt ook wel aangeduid als de budgethouder. De budgethouder moet aan de zorgverzekeraar verantwoorden waaraan het budget is besteed.

Behandeling zintuiglijk gehandicapten

Behandeling van zintuiglijk gehandicapten omvat behandeling van mensen met een visuele beperking, een auditieve beperking, of een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis. De behandeling is gericht op het leren omgaan met, het opheffen of het compenseren van de beperking, met als doel de verzekerde zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten functioneren. Uitgaven betreft kosten van de door zorgaanbieders geleverde Zvw-zorg.

PGB -houder (aantal)

Houders van een persoonsgebonden budget. Geldbedrag waarmee de cliënt zelf zorg ten laste van de Zvw kan inkopen of inhuren. De cliënt kiest hiermee zelf een zorgaanbieder. De cliënt aan wie een pgb is toegekend wordt ook wel aangeduid als de budgethouder. De budgethouder moet aan de zorgverzekeraar verantwoorden waaraan het budget is besteed.