CAK

Het CAK is een uitvoeringsorganisatie in de zorg- en welzijnssector die verantwoordelijk is voor een goede uitvoering van diverse financiële regelingen.

Het CAK heeft drie hoofdtaken:

  • het vaststellen, opleggen en incasseren van de wettelijk verplichte eigen bijdragen voor geleverde zorg (AWBZ en Wmo (tot 2015) en Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet (vanaf 2015));
  • tot 2014 het bepalen en uitbetalen van een compensatie voor het eigen risico (Cer) of een tegemoetkoming voor extra kosten als gevolg van een chronische ziekte of handicap (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg));
  • financiering van de instellingen die AWBZ- of Wlz-zorg verlenen.

Gegevens die beschikbaar komen bij de uitvoering van de eerste taak worden gebruikt voor de MLZ.

Bijdrage aan de Monitor Langdurige Zorg

Het CAK levert aan de MLZ bronbestanden voor het thema Gebruik, het thema Relatie indicatie en gebruik en het thema Eigen bijdrage.

Voor het thema Gebruik levert het CAK gegevens over de personen die gebruik hebben gemaakt van Wmo/Wmo 2015 en/of AWBZ/Wlz-zorg in natura (en vanaf 2015 zorg ingekocht via een pgb) en daarvoor een eigen bijdrage moeten betalen. Daarnaast bevatten de bestanden op persoonsniveau gegevens over de zorg die ontvangen is.

Voor het thema Eigen bijdrage levert het CAK geaggregeerde gegevens over de opgelegde eigen bijdragen.

Personen onder de 18 jaar zijn niet opgenomen in de bestanden omdat zij geen eigen bijdrage hoeven te betalen.

Meer informatie over de gegevens van het CAK in de MLZ vindt u in de korte onderzoeksbeschrijvingen: Indicatie AWBZ-zorg en gebruik Wmo- en AWBZ-zorg en Eigen bijdrage AWBZ-zorg in natura.

Publicatie van cijfers door het CAK

Het CAK publiceert zelf enkele cijfers over het aantal personen dat zorg zonder verblijf of zorg met verblijf heeft ontvangen. Deze cijfers vind u hier op de website van het CAK.