Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut Nederland (voorheen College voor Zorgverzekeringen - CVZ) is een zelfstandig bestuursorgaan met een adviserende en uitvoerende rol bij de wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet en de AWBZ/Wlz.

Het Zorginstituut levert een belangrijke bijdrage aan het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Dit doet het Zorginstituut door 6 taken uit te voeren:

 1. Pakketbeheer
  Adviseren over de inhoud van het basispakket en verduidelijken wat daartoe behoort.
 2. Risico-verevening
  Verdelen van premiegeld onder zorgverzekeraars, zodat verzekeraars iedereen kunnen verzekeren, ongeacht zijn of haar gezondheidstoestand.
 3. Fondsbeheer
  Beheren van het Zorgverzekeringsfonds, het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (tot 2015) en het Fonds langdurige zorg (vanaf 2015).
 4. Regelingen voor bijzondere groepen
  Uitvoeren van voorzieningen en regelingen voor burgers die buiten het zorgverzekeringssysteem dreigen te vallen of hun verzekeringsplicht niet nakomen.
 5. Stimuleren
  Van kwaliteitsverbeteringen in de zorg door het Kwaliteitsinstituut.
 6. Adviseren
  Over vernieuwingen in zorgberoepen en -opleidingen.

De 3e taak van het Zorginstituut is relevant voor de MLZ. Het Zorginstituut beheert het Fonds langdurige zorg waaruit de Wlz wordt gefinancierd (vanaf 2015). Daarvoor beheerde het Zorginstituut het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten waaruit de AWBZ werd gefinancierd. Als beheerder van deze fondsen bewaakt en beheert het Zorginstituut de inkomsten en uitgaven.

Bijdrage aan de Monitor Langdurige Zorg

Het Zorginstituut levert aan de MLZ bronbestanden voor het thema Gebruik, het thema Toegankelijkheid en het thema Uitgaven en volume. Deze bestanden bevatten gegevens die de zorgkantoren aan het Zorginstituut leveren.

Voor het thema Gebruik leverde het Zorginstituut tot 2015 gegevens over het aantal houders van een persoonsgebonden budget. Vanaf 2015 is deze taak overgenomen door de NZa.

Voor het thema Toegankelijkheid levert het Zorginstituut cijfers over het aantal wachtenden in de langdurige zorg.

Voor het thema Uitgaven en volume levert het Zorginstituut gegevens over gedeclareerde uitgaven en volume van AWBZ/Wlz-zorg in natura. Dit zijn declaraties van zorgaanbieders bij zorgkantoren. Daarnaast levert het Zorginstituut binnen het thema Uitgaven en volume gegevens over de uitgaven aan het persoonsgebonden budget. Dit betreft zowel toegekend persoonsgebonden budget tot 2015 als besteed persoonsgebonden budget.

Tot slot levert het Zorginstituut vanaf 2015 binnen het thema Uitgaven en volume gegevens over de langdurige zorg gefinancierd door de Zvw. Dit zijn declaraties van zorgaanbieders bij zorgverzekeraars.

Meer informatie over de gegevens van het Zorginstituut in de MLZ vindt u in de korte onderzoeksbeschrijvingen:

Publicatie van cijfers door het Zorginstituut

Het Zorginstituut publiceert zelf cijfers op de website Zorgcijfersdatabank. Deze cijfers komen grotendeels overeen met de cijfers die gepubliceerd worden in de MLZ.

Bij 2 onderwerpen neemt de MLZ een onderdeel niet mee dat op Zorgcijfersdatabank wél wordt meegenomen:

 1. Bij de extramurale functie begeleiding is nachtverpleging en -verzorging niet meegenomen.
 2. Bij extramurale dagactiviteiten zijn overige dagactiviteiten (aan licht verstandelijk gehandicapte jongeren en cliënten met een langdurige psychische stoornis) niet meegenomen.

Daarnaast is er een verschil in de wijze waarop eventuele correcties van kwartaalgegevens worden verwerkt. Op Zorgcijfersdatabank worden correcties voor een bepaald kwartaal altijd verwerkt in de cijfers van het betreffende kwartaal, terwijl deze in de MLZ worden verwerkt in de cijfers van het kwartaal erna.

Tot slot publiceert het Zorginstituut wachtlijsten in de langdurige zorg op de portaal voor iStandaarden in de Zorg en Ondersteuning. Deze cijfers komen in principe overeen met de cijfers die in het kader van MLZ worden gepubliceerd. Om onthulling van gegevens van individuele cliënten te voorkomen, worden indien nodig de cijfers in de MLZ-tabel verborgen.