Waarom lopen de gegevens over de AWBZ maar tot 2015?

Vanaf 1 januari 2015 vervangt de Wet langdurige zorg (Wlz) de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Daarnaast zijn delen van de AWBZ-zorg ondergebracht bij de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet. Over de Jeugdwet wordt binnen de MLZ niet gerapporteerd.