Wet maatschappelijke ondersteuning

Wettelijke verplichting voor gemeenten om ondersteuning te bieden aan mensen met een beperking, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Wmo 2015

Vanaf 2015 geldt de Wmo 2015. Het doel van deze wet is dat personen met een beperking kunnen meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kunnen blijven wonen. Taken die onder de Wmo 2015 vallen zijn het bieden van ondersteuning van participatie, begeleiding en dagbesteding, een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis, ondersteuning aan mantelzorgers en opvang in geval van huiselijk geweld.

Wmo

In 2007 werd de Wmo ingevoerd, deze wet was een samenvoeging van de Wet voorzieningen Gehandicapten, de Welzijnswet en het onderdeel huishoudelijk verzorging uit de AWBZ. Beschermd wonen viel niet onder de Wmo. In 2015 werden de taken van gemeenten uitgebreid en is de Wmo overgegaan in de Wmo 2015.

In de tabellen over Gebruik tot 2015 is alleen het Wmo-onderdeel huishoudelijke verzorging opgenomen waarvoor een bijdrage wordt gevraagd. In de tabelen over Gebruik vanaf 2015 zijn alle (bijdrageplichtige) Wmo maatwerkvoorzieningen opgenomen.

In de tabellen over Uitgaven en Volume (Wmo en Jeugdwet; gemeentelijke baten en lasten) worden naast het onderdeel huishoudelijke verzorging ook andere onderdelen van de Wmo beschreven.

Synoniemen: Wmo, Wmo 2015