Nieuwsbrief Monitor Langdurige Zorg - Juli 2022

De nieuwsbrief Monitor Langdurige Zorg (MLZ) geeft een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties over de langdurige zorg in Nederland zoals deze verschijnen op de website van de MLZ.

Uitbreiding tabellen besteed Pgb met Jeugdwet en Zvw

De tabellen over besteedde pgb’s zijn uitgebreid. Naast pgb’s bekostigd uit de Wlz en de Wmo zijn er nu ook gegevens beschikbaar over pgb’s bekostigd uit de Jeugdwet en de Zvw. Deze cijfers zijn afkomstig van de trekkingsrechten registratie die de Sociale Verzekeringsbank (SVB) levert aan het CBS, met daarin alle gedeclareerde en goedgekeurde betalingen vanuit de pgb’s en de tussen budgethouders en zorgverleners afgesloten zorgovereenkomsten voor Wlz, Wmo en Jeugdwet. Zorgverzekeraars leveren een dataset aan het CBS via Vektis, met daarin op cliëntniveau alle gedeclareerde en goedgekeurde betalingen vanuit een Zvw-pgb voor wijkverpleging.

Bekijk hier de nieuwe tabel over Persoonskenmerken van personen met een pgb  bekostigd uit Wlz, Wmo, Jeugdwet of Zvw: Personen met pgb; persoonskenmerken

Bekijk hier de nieuwe tabel over personen met een pgb  bekostigd uit Wlz, Wmo, Jeugdwet of Zvw: Personen met pgb; besteding budget, regio

Er zijn drie StatLinetabellen waar gegevens over pgb’s bekostigd uit de Jeugdwet en Zvw aan zijn toegevoegd (waarbij over Zvw pgb's geen informatie over zorgovereenkomsten beschikbaar is):

Bekijk hier de tabel Personen met een pgb; aantal zorgverleners, zorgzwaartepakket

Bekijk hier de tabel Personen met pgb; besteding budget, zorgzwaartepakket

Bekijk hier de tabel Zorgovereenkomsten pgb; kenmerken budgethouder, type, zorgzwaartepakket

Instroom Wlz met psychiatrische grondslag (GGZ-wonen)

Voor de CBS-Monitor instroom Wlz met psychiatrische grondslag zijn nieuwe cijfers gepubliceerd over peildatum 31 december 2021. Bekijk hier de maatwerk publicatie Zorggebruikers met een Wlz-indicatie met grondslag 'psychische stoornis' vanaf januari 2021, op peildatum 31 december 2021

Om meer inzicht te krijgen in het (historisch) zorggebruik en cliëntkenmerken van personen die instromen in Wlz GGZ-wonen zijn verdiepende statistische analyses uitgevoerd. In drie tabellen worden kenmerken van de ‘nieuwe doelgroep’, personen met een Wlz-indicatie met grondslag psychische stoornis, beschreven. In een vierde tabel worden het (historisch) zorggebruik en cliëntkenmerken van de doelgroep die in de Wmo is gebleven weergegeven.

Bekijk hier de tabellen Personen met een geldige Wlz-indicatie op peildatum 31 december 2021 met grondslag ‘psychische stoornis’ naar gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg (zowel natura asl pgb) voor GGZ-wonen op peildatum 2021 en naar wet van herkomst volgens zorggebruik/indicatie en leveringsvorm in jaar 2020

Maatwerkonderzoek ‘ Personen die instromen in Wlz zorg met verblijf naar verblijf met behandeling en verblijf zonder behandeling, 2019‘

Op de MLZ verschijnen regelmatig maatwerkpublicaties naar aanleiding van aanvullende statistische vragen. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het CBS onder andere onderzoek uitgevoerd naar personen die instromen in zorg met verblijf (Wlz) met en zonder behandeling. Onderzocht is of deze twee groepen verschillen in Zvw-zorgkosten in het jaar voorafgaand aan de instroom in de Wlz en of er verschillen zijn in de ICD10-code is die horen bij de Wlz-indicatie die toegang geeft tot Wlz-zorg. Bekijk hier het maatwerk Personen die instromen in Wlz zorg met verblijf naar verblijf met behandeling en verblijf zonder behandeling

Maatwerk publicaties overzicht januari 2022 t/m juni 2022