Zorggebruik en persoonskenmerken van personen met een Wlz-indicatie met grondslag 'psychische stoornis' vanaf januari 2021 en zorggebruik van Wmo-cliënten

Met de Hervorming van de Langdurige Zorg in 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) wat betreft psychische stoornissen in eerste instantie alleen toegankelijk gemaakt voor cliënten met voortgezet verblijf volgend op 3 jaar verblijf ten laste van de Zorgverzekeringswet. Vanaf 1 januari 2021 kunnen hiernaast cliënten met blijvende behoefte aan intensieve geestelijke gezondheidszorg een beroep doen op Wlz-zorg.

De onderstaande maatwerktabellen zijn op verzoek van het ministerie van VWS samengesteld ter verdieping van de CBS-Monitor instroom Wlz met psychiatrische grondslag. Deze monitor heeft als doel om de instroom van cliënten met een Wlz-indicatie geldig vanaf 1 januari 2021 met grondslag ‘psychische stoornis’ in kaart te brengen. De verdieping is gericht op het in kaart brengen van het (historisch) zorggebruik en cliëntkenmerken van de 'nieuwe doelgroep' in de Wlz en de doelgroep die in de Wmo is gebleven nadat een groot deel van de cliënten is overgestapt naar de Wlz.

De tabellen beschrijven het gebruik van bijdrageplichtige Wlz-zorg in 2021 en de zorgherkomst van zorggebruikers met een Wlz-indicatie met psychische grondslag die in 2020 of 2021 een aanvraag voor een indicatie hebben gedaan. Ook de zorgherkomst in 2019 wordt beschreven, inclusief het gebruik van Zvw-GGZ en Zvw-psychofarmaca. Daarnaast worden van deze personen verschillende persoonskenmerken beschreven. Als laatste wordt van Wmo-cliënten het gebruik van Wmo al dan niet in combinatie met gebruik van Zvw-GGZ en Zvw-psychofarmaca in kaart gebracht.

Dit maatwerk volgt op de maatwerktabel met gegevens over zorggebruikers met een Wlz-indicatie met grondslag 'psychische stoornis' vanaf januari 2021, op peildatum 31 december 2021: Zorggebruikers met een Wlz-indicatie met grondslag ‘psychische stoornis’ vanaf januari 2021, peildatum 1 september 2021

Tabel 2 bevat persoonskenmerken van de doelgroep met een Wlz-indicatie met psychische grondslag. Een vergelijkbare tabel over cliënten Wmo-Beschermd Wonen is te vinden op: Cliënten beschermd wonen, 2020 en 1e halfjaar 2021.

Let op: Op 17 februari 2023 is er op basis van recentere data een nieuwe versie van deze maatwerktabel (met gegevens over 2022) gepubliceerd op: Zorggebruikers met een Wlz-indicatie met grondslag 'psychische stoornis' op peildatum 31 december 2022. Op 27 oktober 2023 is van de tabel over persoonskenmerken op deze pagina een gecorrigeerde versie gepubliceerd, waarin een fout in de de leeftijdscategorieën is hersteld.