Zorggebruikers met een Wlz-indicatie met grondslag 'psychische stoornis' vanaf januari 2021, op peildatum 31 december 2021

Met de Hervorming van de Langdurige Zorg in 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) wat betreft psychische stoornissen in eerste instantie alleen toegankelijk gemaakt voor cliënten met voortgezet verblijf volgend op 3 jaar verblijf ten laste van de Zorgverzekeringswet. Vanaf 1 januari 2021 kunnen hiernaast cliënten met blijvende behoefte aan intensieve geestelijke gezondheidszorg een beroep doen op Wlz-zorg.

De onderstaande maatwerktabellen zijn op verzoek van het ministerie van VWS samengesteld ten behoeve van de CBS-Monitor instroom Wlz met psychiatrische grondslag. Deze monitor heeft als doel om de instroom van cliënten met een Wlz-indicatie geldig vanaf 1 januari 2021 met grondslag ‘psychische stoornis’ in kaart te brengen.

De tabellen beschrijven de zorgherkomst in 2020 van zorggebruikers met een Wlz-indicatie met psychische grondslag die in 2020 of 2021 een aanvraag voor een indicatie hebben gedaan. Daarnaast worden in verband met de doorstroom van zorggebruikers vanuit Wmo-Beschermd Wonen (BW) de gerealiseerde kosten (zorg in natura en pgb) Wmo-BW in 2019 beschreven.

Dit maatwerk volgt op de maatwerktabel met gegevens over aanvragen uit 2021 op peildatum 1 september 2021: Zorggebruikers met een Wlz-indicatie met grondslag ‘psychische stoornis’ vanaf januari 2021, peildatum 1 september 2021

Een vervolg op dit maatwerk is te vinden op: Zorggebruik en persoonskenmerken van personen met een Wlz-indicatie met grondslag 'psychische stoornis' vanaf januari 2021 en zorggebruik van Wmo-cliënten

Let op: Op 17 februari 2023 is er op basis van recentere data een nieuwe versie van deze maatwerktabel (met gegevens over 2022) gepubliceerd op: Zorggebruikers met een Wlz-indicatie met grondslag 'psychische stoornis' op peildatum 31 december 2022