Gebruik

Gebruik van zorg zoals dat geregistreerd wordt door het CAK, Vektis, SVB of GMSD.

Registratie door het CAK: vanaf 2015 betreft de registratie van het CAK zowel bijdrageplichtige zorg in natura als bijdrageplichtige zorg gefinancieerd uit een persoonsgebonden budget aan personen van 18 jaar of ouder, waarvan de kosten voor rekening komen van de Wlz of de Wmo 2015. Tot 2015 betreft de registratie van het CAK de bijdrageplichtige zorg in natura aan personen van 18 jaar of ouder, waarvan de kosten voor rekening komen van de AWBZ of de Wmo.

Registratie door Vektis: dit betreft gebruik van langdurige Zvw-zorg (wijkverpleging of zorg zintuiglijk gehandicapten) en Wlz-zorg in natura zoals dat geregistreerd staat in alle door de zorgverzekeraars of zorgkantoren goedgekeurde en aan Vektis aangeleverde declaraties.

Registratie door de SVB: de SVB verzorgt sinds de hervorming langdurige zorg (in 2015), de uitbetaling van de salarissen en declaraties van het persoonsgebonden budget vanuit het ‘trekkingsrechtensysteem’. Vanuit de trekkingsrechten-registratie van de pgb’s levert de SVB een dataset aan het CBS ten behoeve van de MLZ, met daarin op cliëntniveau alle gedeclareerde en goedgekeurde betalingen vanuit de Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet.

Registratie GMSD: dit betreft gebruik van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo 2015. De gegevens over Wmo-maatwerkarrangementen worden door gemeenten geleverd aan het CBS.  Gemeenten doen op vrijwillige basis mee aan de gemeentelijke monitor sociaal domein. Alleen de gegevens van gemeenten die aangeleverd hebben en die geen bezwaar hebben gemaakt tegen publicatie worden gepubliceerd. Cijfers over het totale aantal Wmo-cliënten in Nederland worden gepubliceerd op basis van een modelmatige schatting. Wanneer (vrijwel) alle gemeenten deelnemen zullen meer gedetailleerde cijfers op landelijk niveau worden gepubliceerd.