Declaraties

Opgave van gemaakte kosten en volume aan zorg; binnen de MLZ van toepassing op Wlz zorg in natura (op geaggregeerd en persoonsniveau), Wlz pgb, Wmo Pgb, Zvw wijkverpleging en Zvw zorg zintuiglijk gehandicapten.

Wlz zorg in natura op geaggregeerd niveau: door zorgaanbieders aan zorgkantoren gedeclareerde kosten (uitgaven) en volume van de geleverde Wlz-zorg in natura (of AWBZ-zorg in natura tot 2015). Het Zorginstituut Nederland ontvangt van de zorgkantoren kwartaalrapportages over de door zorgaanbieders gedeclareerde zorg. De declaraties dekken een groot deel (in 2017 circa 98 procent) van de totale uitgaven aan wlz-zorg in natura. De declaraties zijn inclusief de normatieve huisvestingscomponent maar exclusief de nacalculeerbare kaptaallasten. Daarnaast kunnen de gedeclareerde kosten en volume overproductie bevatten. Er is sprake van overproductie als er meer zorg is geleverd dan afgesproken met het zorgkantoor. Voor het zorgkantoor vormt de zogenaamde regionale contracteerruimte de bovengrens voor afspraken met de zorgaanbieders.

Wlz zorg in natura op persoonsniveau: Vektis ontvangt van Wlz-zorgkantoren gedeclareerde kosten en volume van de geleverde wlz-zorg in natura op persoonsniveau.

Wlz en Wmo Pgb: budgethouders die wlz-zorg of Wmo ondersteuning inkopen met een persoonsgebonden budget sturen de declaraties omtrent geleverde zorg op naar de SVB. De SVB verricht betalingen aan de zorgverleners op basis van de door budgethouders ingediende declaraties.

Zvw wijkverpleging en zorg zintuiglijk gehandicapten: van zorgverzekeraars krijgt Vektis gedeclareerde kosten en volume voor de Zvw-wijkverpleging geleverd als zorg in natura en als persoonsgebonden budget op persoonsniveau.

Ter vergelijking: Nacalculatie.