Huishoudelijke verzorging

Huishoudelijke werkzaamheden zoals stof afnemen, afwassen, opruimen en maaltijdbereiding.

Vanaf 1 januari 2015 valt huishoudelijke verzorging onder de Wmo 2015 en voeren de gemeenten hiervoor de indicatiestelling uit. Personen met een mpt en/of pgb ten laste van de Wlz hebben vanaf april 2017 recht op huishoudelijke verzorging via de Wlz.

Van 2007 tot 2015 viel huishoudelijke verzorging onder de Wmo. Voor 2007 viel huishoudelijke verzorging onder de AWBZ.

In de cijfers over huishoudelijke verzorging in de thema's 'Gebruik' en 'Relatie indicatie en gebruik' van de MLZ betreft dit personen die huishoudelijke verzorging ontvangen, waarbij voor de bepaling van de eigen bijdrage gerekend wordt met het aantal uren. Personen die huishoudelijke verzorging ontvangen waarbij sprake is van resultaatfinanciering of arrangementen waar huishoudelijke verzorging onderdeel van is zijn niet in deze cijfers opgenomen.