Indicatie

Recht op een bepaalde soort en hoeveelheid zorg zoals dat vastgesteld wordt door het Centrum indicatiestelling zorg.

Vanaf 1 januari 2015 stelt het CIZ vast of en op welke Wlz-zorg een persoon recht heeft. Iemand heeft recht op Wlz-zorg als hij of zij blijvend 24 uur per dag toezicht of hulp nodig heeft. Deze zorg wordt geïndiceerd in zorgprofielen die beschrijven welke zorg en begeleiding personen nodig hebben.

Van 2005 tot 2015 stelde het CIZ vast op welke AWBZ-zorg iemand aanspraak kon maken. Zorg met verblijf/ intramurale zorg werd geïndiceerd in zorgzwaartepakketen. Zorg zonder verblijf/ extramurale zorg werd geïndiceerd middels de volgende functies: begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, ADL-assistentie (beschikbaar vanaf 2012), huishoudelijke verzorging (tot 2007) en kortdurend verblijf.

Van 2007 tot 2015 werd de indicatiestelling voor huishoudelijke verzorging uitgevoerd door gemeenten ten behoeve van de Wmo.

Vóór 2005 werd de indicatiestelling gedaan door verschillende Regionale Indicatie Organen en daarvoor door indicatiecommissies.

Jongeren tot 18 jaar met de grondslag psychiatrische aandoening werden tot 2015 niet door het CIZ maar door een Bureau Jeugdzorg geïndiceerd. Personen die vóór hun 18e door een Bureau Jeugdzorg werden geïndiceerd voor AWBZ-zorg met als grondslag een psychiatrische aandoening en daarnaast jeugdhulpverlening ontvingen, kregen zo nodig tot hun 23ste jaar de indicaties van Bureau Jeugdzorg.