Personen met eigen bijdrage AWBZ en/of declaratie AWBZ en/of toegekend PGB

De populatie bestaat uit volwassen personen die een eigen bijdrage betaalden voor zorg zonder dan wel met verblijf en/of waarvoor in het verslagjaar een AWBZ-prestatie declaratie is opgevoerd (exclusief vervoer, toeslagen, de functies huishoudelijke verzorging en behandeling) en/of een pgb toegekend hebben gekregen.

Van de personen die tot de populatie behoren is bekeken in welke leeftijdscategorie zij vielen op 1 januari van het verslagjaar.