Wlz-indiceerbaren: personen met uitsluitend pgb en een pgb-toekenning lager dan het basistarief, en personen met uitsluitend mpt en kosten hoger dan basistarief + EKT + behandelmodule

In deze tabel wordt de doelpopulatie per zorgprofiel nagegaan wat het aantal personen is, wat het verschil is tussen het maximale tarief behorend bij het zorgprofiel en het toegekende tarief, en wat het bestedingspercentage van het budget is.

Het bestedingspercentage wordt berekend door verschil tussen het maximale tarief behorend bij het geïndiceerde zorgprofiel en het totale besteed pgb, te delen door het toegekende pgb.

Een pgb-budget kan voor meerdere maanden toegekend zijn, maar in de databestanden als één record worden opgevoerd.

Indien een budget over meerdere maanden heen loopt, worden de hoogte van het het budget in de maand november geschat door het totale budget te delen door het aantal dagen waarvoor het budget is toegekend, en dit te vermenigvuldigen met het aantal dagen in november waarvoor een pgb toegekend wordt.