Uitgaven en volume zorg in natura; declaraties

Dit zijn cumulatieve kwartaalcijfers over geleverde zorg door zorgaanbieders, zoals die is gedeclareerd bij de zorgkantoren. De gegevens zijn afkomstig van het Zorginstituut.

Deze cijfers komen sneller beschikbaar in de MLZ dan de nacalculatiecijfers. Zij dekken de totale AWBZ/Wlz-uitgaven voor zorg in natura niet volledig omdat niet alle onderdelen van de kosten gedurende het jaar gedeclareerd worden (in 2015 circa 84 procent). Verder zijn de cijfers niet vastgesteld door de NZa.

De onderdelen van de gedeclareerde zorg zijn inhoudelijk hetzelfde als de overeenkomstige onderdelen van de nagecalculeerde zorg, omdat bij beide wordt uitgegaan van de zorgprestaties zoals deze zijn omschreven in de beleidsregels van de NZa. Een uitzondering vormen de uitgaven aan zzp’s. Vanaf 2012 is de opslag voor kapitaallasten in de vorm van de normatieve huisvestingscomponent (nhc) verwerkt in de gedeclareerde uitgaven aan zzp’s. Bij de nacalculaties is deze opslag niet meegeteld  in de uitgaven aan zzp’s, maar als afzonderlijke vergoeding nhc zichtbaar gemaakt.

Deze pagina bevat cijfers over de kosten van en de hoeveelheid door zorgaanbieders geleverde langdurige zorg, voor zover deze zorg gefinancierd wordt uit de AWBZ (tot 2015) en uit de Wlz (vanaf 2015). De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit een persoonsgebonden budget.

In tegenstelling tot de nacalculatiecijfers dekken de declaratiecijfers niet de volledige uitgaven aan AWBZ/Wlz-zorg in natura, maar alleen de in het verslagjaar geleverde zorg (productie) waarvan de kosten gedurende dat jaar worden gedeclareerd bij de zorgkantoren (in 2015 circa 84 procent). Van deze productie is het volume in tijdseenheden meetbaar.

Vanaf 2015 wordt de langdurige zorg voor een deel gefinancierd uit de Wlz. Een deel van de langdurige zorg wordt vanaf 2015 gefinancierd uit andere wetten: de Wmo 2015, Zvw en de Jeugdwet. Dit betreft onder andere een groot deel van de extramurale zorg, Zzp’s GGZ C beschermd wonen en Vpt Geestelijke gezondheidszorg. De uitgaven die hier gepresenteerd worden vanaf 2015 betreffen alleen de uitgaven die onder de Wlz vallen.

Uitgaven zorg in natura; declaraties, euro x 1000 in periode

Uitgaven zorg in natura; declaraties, euro x 1000 in periode
Periode2018 - kwartaal 1+2+3+42019 - kwartaal 1*2019 - kwartaal 1+2*2019 - kwartaal 1+2+3*2019 - kwartaal 1+2+3+4*
Intramurale zorg
- Zzp's Verpleging en verzorging9.564.7102.515.9815.082.9617.699.71510.336.334
- Zzp's Gehandicaptenzorg6.104.4011.563.9763.238.4404.897.9106.578.892
- Zzp's Geestelijke gezondheidszorg430.319101.124216.786329.524442.531
Extramurale zorg
- Persoonlijke verzorging250.92169.820146.079226.240311.983
- Verpleging66.50118.51037.71658.91783.025
- Begeleiding, individueel136.39337.79179.415120.712166.114
- Behandeling, individueel23.1836.72514.36422.33131.462
- Dagactiviteit Verpleging en verzorging85.57121.45645.29573.515101.395
- Dagactiviteit Gehandicaptenzorg282.43473.115150.231221.586298.325
Overige zorg
- Vpt Verpleging en verzorging446.364126.126260.069398.476540.997
- Vpt Gehandicaptenzorg187.53047.12296.675146.408196.730
- Vpt Geestelijke gezondheidszorg

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Zorginstituut Nederland) Brontabel als csv (1 kB)

Volume zorg in natura; declaraties, tijdseenheden x 1000 in periode

Volume zorg in natura; declaraties, tijdseenheden x 1000 in periode
Periode2018 - kwartaal 1+2+3+42019 - kwartaal 1*2019 - kwartaal 1+2*2019 - kwartaal 1+2+3*2019 - kwartaal 1+2+3+4*
Intramurale zorg
- Zzp's Verpleging en verzorging (dagen)43.86011.08522.29933.74345.240
- Zzp's Gehandicaptenzorg (dagen)26.2716.36713.25120.01726.863
- Zzp's Geestelijke gezondheidszorg (dagen)1.6563667841.1891.594
Extramurale zorg
- Persoonlijke verzorging (uren)4.8351.3202.7634.2785.900
- Verpleging (uren)8642685468511.200
- Begeleiding, individueel (uren)2.3846281.3202.0102.775
- Behandeling, individueel (uren)20855117183258
- Dagactiviteit Verpleging en verzorging (dagdelen)1.6204419331.5242.100
- Dagactiviteit Gehandicaptenzorg (dagdelen)4.0711.0342.1253.1454.250
Overige zorg
- Vpt Verpleging en verzorging (dagen)2.8387661.5792.4173.277
- Vpt Gehandicaptenzorg (dagen)1.3463356881.0451.405
- Vpt Geestelijke gezondheidszorg (dagen)

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Zorginstituut Nederland) Brontabel als csv (957 bytes)

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de uitgaven- en volumecijfers verder uitsplitsen naar zorgprestaties.

In deze tabel op MLZ StatLine kunt u de uitgaven- en volumecijfers verder uitsplitsen naar zorgzwaartepakketten.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Uitgaven en volume AWBZ/Wlz-zorg in natura; declaraties.