Toelichting gebruikte termen bij kerncijfers Uitgaven en volume Wlz-zorg in natura; declaraties

Verblijf

Zorg die noodzakelijkerwijs samen gaat met een beschermde woonomgeving en/of een therapeutisch leefklimaat en/of permanent toezicht.

In de Wlz betreft dit verblijf in een instelling (ter onderscheid van de leveringsvormen mptvpt en pgb). Het kan gaan om zorg in een verpleeghuis of verzorgingshuis, instelling voor gehandicapten of instelling voor cliënten met langdurige psychische problemen. Een verblijf van minimaal 4 etmalen per week valt onder zorg met verblijf. Een verblijf van maximaal 3 etmalen valt onder kortdurend verblijf. Vanaf 1 januari 2020 is deeltijdverblijf ook mogelijk voor mensen met Wlz-zorg. Deeltijdverblijf is gebruik van een combinatie van thuis én in een instelling wonen, waarbij cliënten per 14 dagen gemiddeld 7, 8 of 9 dagen in een instelling verblijven.

Zorgzwaartepakket (zzp)

Bepaalde soort en hoeveelheid zorg die een cliënt met een Wlz-indicatie kan ontvangen. De zorg betreft het hele pakket van wonen, zorg en diensten dat nodig is omdat een cliënt 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig heeft.

Van 1 juli 2007 tot 1 januari 2015 werden indicaties voor AWBZ-zorg met verblijf door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) vastgesteld in de vorm van zorgzwaartepakketten (zzp's). Sinds 1 januari 2015 gebeurt de indicatiestelling voor Wlz-zorg in de vorm van zorgprofielen. De term ‘zzp’ wordt nog wel gehanteerd door het CAK (ook na 2015), bij het registreren van het gebruik van intramurale AWBZ-zorg, voor zover data over zzp aangeleverd werden. Ook het Zorginstituut, de Nederlandse Zorgautoriteit en het College voor zorgverzekeringen (CVZ) hanteren zzp's als zorgprestaties die bij de bekostiging van intramurale AWBZ-zorg (tot 2015) en Wlz-zorg (vanaf 2015) worden onderscheiden.

Er zijn zzp’s voor de sectoren Verpleging en Verzorging (VV), Gehandicaptenzorg (GHZ) en de langdurige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Voor langdurige GGZ met verblijf voor kinderen en jeugdigen worden geen zzp’s gehanteerd.

Een zzp-dag is iedere dag waarop een bij een Wlz-zorginstelling ingeschreven bewoner op een plaats binnen de instelling aanwezig is. Een dag waarop een bewoner tijdelijk afwezig is en een dag waarop een plaats leeg is als gevolg van overlijden of verhuizing van de bewoner wordt niet meegeteld. Deze afwezigheidsdagen en mutatiedagen worden meegeteld bij de overige intramurale basisprestaties.

Zzp Verpleging en verzorging (dagen)

Bepaalde soort en hoeveelheid Wlz-zorg die een cliënt kan ontvangen binnen de leveringsvormen verblijf, volledig pakket thuis of deeltijdverblijf. De zorg betreft het hele pakket van wonen, zorg en diensten dat nodig is omdat een cliënt niet alles zelf kan. Zorg in het kader van het zzp ‘Verpleging en verzorging’ omvat zorg voor ouderen en chronisch zieken, bijvoorbeeld door thuiszorg of zorg in verzorgingshuizen en verpleeghuizen.

Zzp Gehandicaptenzorg (dagen)

Bepaalde soort en hoeveelheid Wlz-zorg die een cliënt kan ontvangen binnen de leveringsvormen verblijf, volledig pakket thuis of deeltijdverblijf. De zorg betreft het hele pakket van wonen, zorg en diensten dat nodig is omdat een cliënt niet alles zelf kan. Zorg in het kader van het zzp ‘Gehandicaptenzorg’ omvat zorg voor personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap. De sector Gehandicaptenzorg valt uiteen in drie hoofgroepen: Lichamelijk gehandicapten, verstandelijk gehandicapten en Zintuiglijk gehandicapten

Zzp Geestelijke gezondheidszorg (dagen)

Bepaalde soort en hoeveelheid Wlz-zorg die een cliënt kan ontvangen binnen  de leveringsvorm verblijf. De zorg betreft het hele pakket van wonen, zorg en diensten dat nodig is omdat een cliënt niet alles zelf kan. Zorg in het kader van het zzp ‘Geestelijke Gezondheidszorg’ omvat zorg voor personen met psychische en/of psychiatrische problemen. Vanaf 2015 worden de eerste drie jaar van langdurige GGZ, de zogenaamde GGZ B, gefinancierd uit de zorgverzekeringswet. Gegevens hierover zijn niet opgenomen in de MLZ. Dit betreft geneeskundige GGZ met verblijf tot maximaal drie jaar. Daarnaast bestaat er ook geneeskundige GGZ zonder verblijf (ongeacht de duur). Vanaf 2015 wordt de GGZ B na drie jaar gefinancierd vanuit de Wlz. Dit is het voortgezet verblijf.

Volledig pakket thuis (Vpt)

Regeling waarmee mensen met een Wlz-indicatie (vanaf 2015) thuis kunnen blijven wonen. Ze krijgen dan thuis het volledige pakket aan zorg en dienstverlening (waaronder huishoudelijke verzorging en maaltijdvoorziening) die ze anders in een instelling zouden krijgen.

Modulair Pakket Thuis (Mpt)

Personen met een Wlz-indicatie kunnen met het modulair pakket thuis kiezen om bepaalde delen (modules) van het zorgpakket als zorg in natura thuis geleverd te krijgen. 

Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd dat iemand van delen van de zorg waar hij/zij recht op heeft afziet, omdat hij/zij daaraan geen behoefte heeft, of deze zorg bij een andere aanbieder, of via een pgb afneemt.

Op basis van het geïndiceerde zorgprofiel wordt afgesproken welke zorg de cliënt in natura thuis wil ontvangen. Deze zorg kan uit de volgende onderdelen bestaan: Verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding, Wlz-behandeling, vervoer naar behandeling en/of begeleiding/

Persoonlijke verzorging (uren)

Hulp bij het wassen en aankleden, hulp bij het eten en drinken, het aanbrengen van prothesen en het doen van oefeningen. Ook de zorg die in directe relatie staat tot de persoonlijke verzorging behoort tot deze functie, zoals het opmaken van het bed tijdens het wassen van een bedlegerige cliënt en het stimuleren van de zelfredzaamheid.

Verpleging (uren)

Verpleegkundige handelingen in opdracht van een arts en het aanleren van deze verpleegkundige handelingen aan de cliënt zelf of zijn verzorger. Het gaat hier bijvoorbeeld om wondverzorging, het toedienen van medicijnen en het geven van injecties.

Begeleiding (uren)

Hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Dit kan individuele begeleiding betreffen of begeleiding in groepsverband.  Binnen de Wlz is de begeleiding onderdeel van het pakket aan zorg en ondersteuning dat een persoon nodig heeft.

Behandeling (uren)

Activiteiten die gericht zijn op herstel of verbetering van een aandoening of op verbetering van vaardigheden of gedrag. Het kan gaan om individuele behandeling of behandeling in groepsverband. Binnen de Wlz is de behandeling onderdeel van het pakket aan zorg en ondersteuning dat een persoon nodig heeft.

Kort verblijf (dagen)

Kortdurend verblijf is het verblijf in een instelling voor een afgebakende periode. Kortdurend verblijf is er voor verschillende doeleinden en wordt uit verschillende wetten gefinancierd. Vanaf 2015 kunnen personen met een Wlz-indicatie die gebruik maken van zorg thuis middels een vpt, mpt of pgb, gedurende maximaal drie etmalen per week gebruik maken van kortdurend verblijf. Dit wordt ook wel logeeropvang genoemd en is bedoeld om degene die gewoonlijk de zorg in de thuissituatie verleent te ontlasten.

Huishoudelijke verzorging (uren)

Huishoudelijke werkzaamheden zoals stof afnemen, afwassen, opruimen en maaltijdbereiding. Vanaf 1 januari 2015 valt huishoudelijke verzorging onder de Wmo 2015 en voeren de gemeenten hiervoor de indicatiestelling uit. Personen met een mpt en/of pgb ten laste van de Wlz hebben vanaf april 2017 recht op huishoudelijke verzorging via de Wlz.