ADL-assistentie

Hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen zoals eten, zich wassen, naar het toilet gaan en het voeren van een huishouden die 24 uur per dag in een ADL-clusterwoning ingeroepen kan worden.

Vanaf 1 januari 2015 is de ADL-assistentie geregeld in een subsidieregeling van de Wet langdurige zorg. Hiervoor moet een indicatie aangevraagd worden bij het CIZ.

Van 1 januari 2012 tot 1 januari 2015 vielen aanspraken op ADL-assistentie voor de AWBZ-functies persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding onder een overgangsbepaling binnen het Besluit zorgaanspraken AWBZ. Tot 1 januari 2012 werd ADL-assistentie aan ADL-clusterbewoners gesubsidieerd.