Subsidieregeling

Met de ingang van de Wlz zijn er 3 subsidieregelingen in het leven geroepen:

  1. Subsidieregeling ADL assistentie voor hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen zoals eten, zich wassen, naar het toilet gaan en het voeren van een huishouden die 24 uur per dag in een ADL-clusterwoning ingeroepen kan worden.
  2. Tijdelijke subsidieregeling Eerstelijnsverblijf (ELV) voor zorg en opvang voor personen die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Van 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 is deze zorg geregeld in de subsidieregeling. Vanaf 1 januari 2017 is deze zorg ondergebracht bij de Zorgverzekeringswet.
  3. Tijdelijke subsidieregeling Extramurale behandeling (EBH) voor geneeskundige zorg van specifiek medische, gedragswetenschappelijke of paramedische aard die een persoon nodig heeft in verband met zijn aandoening, beperking, stoornis of handicap. Ook het vervoer naar en van de behandeling valt onder de subsidieregeling.
    De subsidieregeling is bedoeld voor personen met een somatische aandoening, een psychogeriatrische aandoening en/of een lichamelijke beperking en van meerderjarige personen met een verstandelijke beperking. Behandeling vanwege een psychiatrische of zintuiglijke beperking valt onder de Zvw. Dat geldt ook voor de behandeling van kinderen met een meervoudig complexe beperking.
    Behandeling vanwege een verstandelijke beperking bij cliënten onder de 18 jaar valt onder de Jeugdwet. De kosten voor aanvullende geneeskundige zorg voor specifieke groepen in de eerste lijn (extramurale behandeling) zullen per 1 januari 2020 onder de Zvw vallen.

Om in aanmerking te komen voor een subsidieregeling moet een indicatie aangevraagd worden bij Centrum indicatiesteling zorg.

Een subsidieregeling is bedoeld voor personen zonder Wlz-indicatie. Ook personen met een geldige Wlz-indicatie voor een ‘laag’ zorgprofiel die thuis wonen en hebben gekozen voor zorg thuis vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning of Zorgverzekeringswet, kunnen behandeling vanuit de subsidieregeling extramurale behandeling ontvangen.

Synoniemen: Wlz-subsidies