Behandeling

Activiteiten die gericht zijn op herstel of verbetering van een aandoening of op verbetering van vaardigheden of gedrag.

Het kan gaan om individuele behandeling of behandeling in groepsverband.

Wlz: binnen de Wlz is de behandeling onderdeel van het pakket aan zorg en ondersteuning dat een persoon nodig heeft.

Wlz subsidieregeling:  vanaf 1 januari 2015 in een tijdelijke subsidieregeling voor extramurale behandeling en het vervoer naar en vanaf de locatie waar de cliënt wordt behandeld. Deze zorg is bestemd voor cliënten zonder Wlz-indicatie of cliënten met een Wlz-indicatie die ondersteuning ontvangen uit de Wmo en/of Zvw. De subsidieregeling is bedoeld voor cliënten met een somatische aandoening, een psychogeriatrische aandoening en/of een lichamelijke handicap en voor meerderjarige verzekerden met een verstandelijke handicap. Om in aanmerking te komen voor extramurale behandeling moet een indicatie voor de subsidieregeling aangevraagd worden bij het CIZ. 

Op 1 januari 2022 vervalt de subsidieregeling. Al in 2020 worden bepaalde vormen van zorg overgeheveld naar de Zvw, zoals zorg door de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten. In 2021 zullen ook de andere zorgvormen uit de subsidieregeling overgeheveld worden naar de Zvw.

Zvw: vanaf 1 januari 2015 is extramurale behandeling van zintuiglijk gehandicapten overgeheveld naar de Zvw. Dit betreft behandeling van cliënten met een visuele beperking, een auditieve beperking, of een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis. De behandeling is gericht op het leren omgaan met, het opheffen of het compenseren van de beperking, met als doel de verzekerde zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten functioneren.

AWBZ: onder de AWBZ was behandeling  (individueel en in groepsverband) een functie die onder zorg zonder verblijf viel.