Zorg zonder verblijf

Zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert.

Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.

Vanaf 2015 wordt - de tot dan toe AWBZ gefinancierde - zorg zonder verblijf uit verschillende wetten gefinancierd.

Zvw

De Zvw regelt onder andere verpleging en verzorging thuis, zorg aan mensen met een zintuigelijke beperking gericht op het leren omgaan met de beperking en vanaf 2017 eerstelijns verblijf.

Wmo 2015

De Wmo 2015 regelt onder andere huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding en ondersteuning om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten.

Jeugdwet

De Jeugdwet regelt de jeugdhulp aan jongeren onder de 18 jaar.

Wlz

Personen die aanspraak kunnen maken op Wlz-zorg, kunnen die zorg ook thuis ontvangen in de vorm van een volledig pakket thuis (vpt) of modulair pakket thuis (mpt).

AWBZ

Tot 2015 werd er binnen de AWBZ onderscheid gemaakt tussen zorg zonder verblijf en zorg met verblijf. Het Centrum indicatiestelling zorg en het CAK hanteerden deze termen bij de indicering en de registratie van het gebruik van zorg. Onder de AWBZ/Wmo (tot 2015) betreffen de tabellen over het gebruik van zorg zonder verblijf de zorg in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden, zonder dat men in een instelling verblijft. Voor personen onder de 18 jaar gold de eigen bijdrage niet. Cliënten die een indicatie hadden voor zorg met verblijf (ZMV, zorgzwaartepakket) konden er voor kiezen om de zorg extramuraal (thuis) te ontvangen (ZZV, functies).

Gebruik van Wmo-gefinancierde zorg zonder verblijf betreft (tot 2015) alleen de functie huishoudelijke verzorging. Gebruik van AWBZ-gefinancierde zorg zonder verblijf omvat binnen de MLZ de functies begeleiding (data beschikbaar vanaf 2011), persoonlijke verzorging en verpleging. Logeeropvang in een instelling met de indicatie kort verblijf is niet opgenomen onder het gebruik van zorg zonder verblijf, maar valt onder het gebruik van zorg met verblijf.

Tabellen over Indicaties  voor zorg zonder verblijf omvatten de indicaties voor één of meer functies die gefinancierd werden uit de AWBZ. Dit betrof de functies begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, ADL-assistentie (beschikbaar vanaf 2012) of kort verblijf.

Ter vergelijking: extramurale zorg.

Synoniemen: ZZV