Opbrengst eigen bijdrage

Het totaal van de opgelegde eigen bijdragen die door zorggebruikers betaald worden. De basis voor de opbrengst van de eigen bijdrage in de MLZ is het totaal van de opgelegde eigen bijdragen voor het betreffende jaar.

Op deze opgelegde bijdragen zijn in mindering gebracht de korting op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (zorg met verblijf tot 2014, zorg zonder verblijf tot 2015), de korting voor cliƫnten met een inkomen rond of onder het sociale minimum, de zogenaamde facturatiestop bij zorg geleverd voor 2009 en eigen bijdragen die niet meer inbaar zijn bij de cliƫnten. Bij de opgelegde bijdragen worden nog niet betaalde eigen bijdragen of correcties over voorgaande perioden opgeteld.

Vanaf 2015 bevat de tabel over opbrengst opgelegde eigen bijdrage gegevens die betrekking hebben op bijdrageplichtige zorg ten laste van de Wlz en de Wmo 2015.

Tot 2015 bevat de tabel over opbrengst opgelegde eigen bijdrage gegevens die betrekking hebben op bijdrageplichtige zorg ten laste van de AWBZ-zorg in natura en gaat dus niet over Wmo-zorg of pgb.

Zie ook: Eigen bijdrage