Zorggebruikers met een Wlz-indicatie met grondslag 'psychische stoornis' op peildatum 31 december 2022

Met de Hervorming van de Langdurige Zorg in 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) wat betreft psychische stoornissen in eerste instantie alleen toegankelijk gemaakt voor cliënten met voortgezet verblijf volgend op 3 jaar verblijf ten laste van de Zorgverzekeringswet. Vanaf 1 januari 2021 kunnen hiernaast cliënten met blijvende behoefte aan intensieve geestelijke gezondheidszorg een beroep doen op Wlz-zorg.

Deze tabellen beschrijven de zorgherkomst in 2020 en persoonskenmerken van zorggebruikers met een Wlz-indicatie met psychische grondslag die in 2020, 2021 of 2022 een aanvraag voor een indicatie hebben gedaan en op peildatum 31 december 2022 een geldige indicatie hebben.

Let op:  tabel 1 gepubliceerd op 16 februari 2023 is vervangen door het huidige bestand in verband met een abusievelijk incorrecte selectie op Wlz-indicaties. Tevens werden personen afkomstig uit Wmo-abonnementstarieven van het CAK niet meegenomen. Door deze aanpassingen is de zorgherkomst onbekend afgenomen en is de zorgherkomst vanuit de Wlz en Wmo toegenomen.

Let op: tabel 2  gepubliceerd op 16 februari 2023 is op 27 oktober 2023 vervangen door een correctie. De leeftijdscategorieën zijn hierin gecorrigeerd. De leeftijd in de oorspronkelijke versie werd per abuis bepaald op 1 januari 2021 in plaats van op 1 januari 2022. Ook dit is aangepast.

Dit maatwerk volgt op de publicatie 'Zorggebruik en persoonskenmerken van personen met een Wlz-indicatie met grondslag 'psychische stoornis' vanaf januari 2021 en zorggebruik van Wmo-cliënten' en 'Zorggebruikers met een Wlz-indicatie met grondslag 'psychische stoornis' vanaf januari 2021, op peildatum 31 december 2021'.