Budgettair Kader Zorg

Het financiële kader van de Rijksbegroting waarbinnen de zorguitgaven moeten blijven, overeenstemmend met de afspraken in de regering.

De uitgaven die tot het BKZ gerekend worden, zijn de zorguitgaven op grond van de Zvw en de zorguitgaven op grond van de Wlz (tot 2015 op grond van de AWBZ) en een deel van de uitgaven op de VWS-begroting. Tot de laatste categorie horen onder andere de uitgaven van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (tot 2014) en middelen die via het Gemeentefonds worden uitgekeerd aan gemeenten voor uitgaven voor onder andere huishoudelijke verzorging in het kader van de Wmo (tot 2015) en Wmo 2015 (vanaf 2015).

Binnen het BKZ omvatten de zorguitgaven voor de Wlz voornamelijk de volgende posten:

De zorguitgaven worden verantwoord in de Begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Synoniemen: BKZ