Nacalculatie

Door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde uitgaven en volume van de geleverde AWBZ-zorg in natura (tot 2015) of Wlz-zorg in natura (vanaf 2015). AWBZ/Wlz-zorg die betaald wordt uit een persoonsgebonden budget valt hier buiten.

De NZa ontvangt de gegevens voor de nacalculatie van de zorgaanbieders en zorgkantoren.

De nacalculatie dekt de volledige uitgaven aan AWBZ-zorg in natura. Uitgangspunt voor de nacalculatie is de door zorgaanbieders geleverde zorg, waarbij het totaalbedrag van eerder gemaakte afspraken met het zorgkantoor de bovengrens vormt. Voor het zorgkantoor vormt de zogenaamde regionale contracteerruimte de bovengrens voor afspraken met de zorgaanbieders. Dit betekent dat eventuele overproductie niet wordt meegenomen in de nacalculatie-cijfers.

Met ingang van 2018 is de bekostigingscyclus Wlz gewijzigd, waarbij nacalculatie door de NZa alleen nog betrekking heeft op totale productie. Nacalculatie door de NZa vindt dan niet meer plaats op het niveau van afzonderlijke prestaties. De cijfers over uitgaven en volume van Wlz-zorg in natura worden vanaf verslagjaar 2018 gebaseerd op declaraties afkomstig van Vektis.

Ter vergelijking: declaraties