Gebruik persoonsgebonden budget

Deze pagina bevat cijfers over het aantal personen dat een persoonsgebonden budget toegekend heeft gekregen voor het zelf inkopen van langdurige zorg ten laste van de Wlz.

Daarnaast bevat deze pagina cijfers over het aantal personen dat een persoonsgebonden budget toegekend heeft gekregen en daarvan zorg of ondersteuning heeft ingekocht ten laste van de Wlz (al dan niet in combinatie met zorg in natura) of Wmo 2015.

Toegekend Wlz pgb (bron: NZa)

In onderstaande tabel is peildatum kwartaal de laatste dag van het kwartaal.

Gebruik persoonsgebonden budget, personen op peildatum kwartaal

Gebruik persoonsgebonden budget, personen op peildatum kwartaal
Jaar20222023202320232023
Kwartaal41*2*3*4*
Gebruik pgb58.43958.47859.57459.97159.929

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland) Brontabel als csv (103 bytes)

De kwartaalcijfers (jaarcijfers zijn gelijk aan 4e kwartaal) staan ook in deze tabel op StatLine MLZ. Daarin kunt u de cijfers niet verder uitsplitsen.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Gebruik en uitgaven persoonsgebonden budget AWBZ/Wlz-zorg.

Bron kwartaalcijfers toegekend Wlz pgb: Nederlandse Zorgautoriteit (vanaf 2015, daarvoor Zorginstituut Nederland).

Toegekend Wlz pgb naar persoonskenmerken (bron: Vektis)

Op MLZ Statline staan eveneens cijfers over toegekend Wlz pgb naar persoonskenmerken (bron: Vektis).

Vektis ontvangt de gegevens op persoonsniveau van de zorgkantoren. Deze gegevens zijn minder snel beschikbaar, maar door de koppeling van deze gegevens aan andere bronnen is het mogelijk om deze gegevens verder uit te splitsen. Dit betreft de jaargegevens over personen met een toegekend PGB.

Deze gegevens kunt u in deze tabel op StatLine MLZ verder uitsplitsen naar type huishouden. En in deze tabel op StatLine MLZ kunt u de via Vektis aangeleverde cijfers verder uitsplitsen naar functie, grondslag en regio.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Toegekend persoonsgebonden budget AWBZ en Wlz-zorg.

Bron jaarcijfers toegekend Wlz pgb: Vektis, CIZ (grondslag informatie) en BRP (persoonskenmerken).

Besteed pgb (bron: SVB)

Sinds 2015 vinden de betalingen uit pgb's plaats via het trekkingsrechtensysteem, waarbij budgethouders het recht hebben betalingen te laten verrichten vanuit het pgb dat de gemeente (Wmo 2015) of het zorgkantoor (Wlz) via de Sociale Verzekeringsbank beschikbaar heeft gesteld. De Sociale Verzekeringsbank beheert het trekkingsrechtensysteem en stelt daaruit informatie op persoonsniveau beschikbaar.

Besteed Wlz pgb

Gebruik persoonsgebonden budget ten laste van de Wlz naar samenloop van leveringsvormen, personen op peildatum

Gebruik persoonsgebonden budget ten laste van de Wlz naar samenloop van leveringsvormen, personen op peildatum
2016201720182019202020212022*
Totaal persoonsgebonden budget (pgb)38.51039.82042.07045.22548.80055.36559.785
Uitsluitend pgb30.40030.89032.06533.46036.36040.18041.960
Totaal combinatie zin en pgb8.1108.93510.01011.76512.44015.18517.825

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleveranciers: Sociale Verzekeringsbank, Centrum Indicatiestelling zorg) Brontabel als csv (271 bytes)

In deze tabel op StatLine MLZ  kunt u de jaarcijfers vanaf 2015 over personen met een besteed Wlz pgb uitsplitsen naar leeftijd en geslacht van de budgethouder en naar leveringsvorm (al dan niet in combinatie met zorg in natura) en zorgzwaartepakket van de indicatie van het CIZ.

Besteed Wmo pgb

Gebruik pgb Wmo, personen op peildatum

Gebruik pgb Wmo, personen op peildatum
201720182019202020212022*
Totaal Wmo55.34051.22048.67045.38539.05534.340

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Sociale Verzekeringsbank) Brontabel als csv (88 bytes)

In deze tabel op StatLine MLZ kunt u de jaarcijfers vanaf 2015 over personen met een besteed Wmo pgb uitsplitsen naar leeftijd en geslacht van de budgethouder en aantal zorgverleners.

In deze tabel op StatLine MLZ kunt u de jaarcijfers vanaf 2015 over personen met een besteed Wmo pgb uitsplitsen naar leeftijd en geslacht van de budgethouder en besteding.

In deze tabel op StatLine MLZ kunt u de jaarcijfers vanaf 2015 over zorgovereenkomsten uitsplitsen naar leeftijd en geslacht van de budgethouder en type overeenkomst.

Peildatum jaar is de 2e vrijdag van november.

De drie StatLine tabellen over besteed pgb bevatten ook gegevens over besteed Wlz pgb. Hierbij zijn de personen en zorgovereenkomsten met betrekking tot Wlz pgb’s tevens uit te splitsen naar zorgzwaartepakket van indicatie. De StatLinetabel over de samenloop van leveringsvormen bevat informatie over Wlz-pgb's en Wlz-zorg in natura.

Voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Gebruik en besteding persoonsgebonden budget Wlz en Wmo 2015 en Gebruik Wlz-zorg in natura en persoonsgebonden budget.